Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Szkół w Wąglikowicach Zespół Szkół w Wąglikowicach

Wąglikowice, ul. Kościerska 8, tel. 58 686 12 23

Statut

Czcionka:

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ

W WĄGLIKOWICACH

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy statut opracowano na podstawie:

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);

2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);

3) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.);

4) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356)

5) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkolu (Dz. U. z 2017 r. poz. 649)

6) Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);

7)  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1651 );

8)  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1591),

9)  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.);

10)  Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn.zm,);

11)  Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.);

12)  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015r. poz. 1214);

13) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017r. poz. 1578);

14) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2015r. poz. 1248);

15) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170 z zm.);

16) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw ( Dz. U. z 2017r. poz. 1655);

17) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie egzaminu ósmoklasisty ( Dz. U. z 2017r. poz. 1512);

 

 

 

 

 

WSTĘP

§ 1.

 

Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Zespole lub Szkole– należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Wąglikowicach;
 2. Podmiocie – należy przez to rozumieć jednostki wchodzące w skład Zespołu   – czyli Publiczne Przedszkole, Szkołę Podstawową, Publiczne Gimnazjum i Bibliotekę;
 3. Gimnazjum – należy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Zespole Szkół w Wąglikowicach, które będzie funkcjonować do 31 sierpnia 2019r.
 4. Szkole Podstawowej - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową  im. NSZZ „Solidarność” w Zespole Szkół w Wąglikowicach.
 5. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole w Zespole Szkół w Wąglikowicach
 6. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r., Nr 67 , poz. 329 z późn. zm.);

6a) Ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 poz. 59);

 1. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół w Wąglikowicach;
 2. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego i Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć organy działające w Zespole;
 3. uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Zespołu oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów;
 4. wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole;
 5. organie prowadzącym Zespół - należy przez to rozumieć Gminę Kościerzyna,
 6. organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem - należy przez to rozumieć Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

 

§ 2.

 

Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku

ROZDZIAŁ I
Nazwa Zespołu Szkół

§ 3.

 1. Nazwa Zespołu zawiera:
 1. określenie: Zespół  Szkół,
 2. siedzibę: budynki położone w miejscowości Wąglikowice, gmina Kościerzyna.
 1. Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu składa się z nazwy zespołu  i nazwy tej szkoły, tj.:     
 1. Zespół Szkół – Publiczne Przedszkole w  Wąglikowicach
 2. Zespół Szkół -Szkoła Podstawowa im. NSZZ „Solidarność” w  Wąglikowicach;
 3. Zespół Szkół Publiczne Gimnazjum im. Bł. Ks. J. Popiełuszki w Wąglikowicach;
 4. Biblioteka  w Wąglikowicach.

 

§ 4.

 

Nazwa Zespołu jest używana w pełnym brzmieniu: Zespół Szkół w Wąglikowicach.

 

§ 5.

 

 1. Szkoła używa:
 1. pieczątkę podłużną z napisem: Zespół  Szkół w Wąglikowicach

ul. Kościerska 8, 83-406 Wąglikowice

ROZDZIAŁ  II
Inne informacje o Zespole Szkół

§ 6.

 

Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Kościerzyna, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

 

 

§ 7.

 

 1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu są placówkami publicznymi, koedukacyjnymi.
 2. Czas trwania cyklu kształcenia i wychowania wynosi  w:
 1. W przedszkolu i oddziale przedszkolnym/ zerowym/ - 1 rok
 2. szkole podstawowej - 8  lat
 3. gimnazjum - 3 lata
 1. Dyrektor Zespołu zarządza szkołami, środkami finansowymi  przyznanymi w budżecie gminy  oraz organizuje  remonty i modernizacje  we wszystkich  budynkach wchodzących w skład Zespołu.
 2. Obręb Zespołu Szkół - Gołuń, Kruszyna, Zabrody, Wąglikowice, Loryniec, Szludron, Wawrzynowo, Czarlina, Skoczkowo, Wdzydze Kiszewskie, Grzybowo, Grzybowski Młyn, Sycowa Huta, Rybaki, Lizaki.

 

§ 8.

 

 1. Szkoły pracują w oparciu o szkolny zestaw programów nauczania, szkolny program   wychowawczo - profilaktyczny, wewnątrzszkolny system oceniania.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony
  z dzieci lub uczniów, którzy w okresie pobytu w jednostce zdobywają wiedzę 
  i umiejętności  zgodne  z  indywidualnym rozwojem, określone  w podstawie programowej kształcenia  ogólnego dla   poszczególnych  etapów nauczania.
 3. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach,  zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Organizację stałych obowiązków i nieobowiązkowych zajęć  dydaktycznych 
  i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony i opracowany przez dyrektora  na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego i przydzielonych  nauczycielom godzin obowiązkowych i nadobowiązkowych.

 

§ 9.

 

 1. Podstawową formą  pracy szkoły są zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze  prowadzone  systemem  klasowo-lekcyjnym, możliwa jest praca w innych formach, które uzgadnia się z dyrektorem.
 2. W klasach I-III szkoły podstawowej czas trwania poszczególnych zajęć nauczania zintegrowanego ustala nauczyciel  prowadzący zajęcia, zgodnie ze szkolnym planem nauczania.
 3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, godzina biblioteczna, świetlicowa, opiekuńcza, przedszkolna trwa 60 minut.
 4. Dyrektor dokonuje podziału na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem  posiadanych środków  finansowych  oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.

 

§ 10.

 

 1. Zajęcia nadobowiązkowe, zespoły wyrównawcze, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, koła zainteresowań  mogą być prowadzone  poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach   oddziałowych lub międzyoddziałowych.
 2. Czas trwania wymienionych zajęć wynosi 45 minut.
 3. Liczba uczestników nadobowiązkowych zajęć powinna wynosić co najmniej
  10 osób,  ale za zgodą  organu prowadzącego może wynosić mniej.
 4. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone są dla uczniów przebadanych
  i skierowanych na te zajęcia przez lekarza.
 5. Udział w zajęciach nadobowiązkowych jest dobrowolny.

 

§ 11.

 

 1. Zespół przyjmuje studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, nauczycielskie na  podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem a Szkołą wyższą.
 2. Zasady odbywania praktyk studenckich określa  plan praktyk, określony  przez uczelnię, która  kieruje studenta na praktykę i zatwierdzony przez Dyrektora.
 3. Dyrektor przydziela nauczyciela – opiekuna praktyki studenckiej, który opiekuje się studentem i  czuwa  nad prawidłowym jej przebiegiem.
 4. Dyrektor może zlecić przeprowadzenie modułu zajęć innym, niż pracownicy oświaty osobom,  które posiadają wymagane kwalifikacje  do realizacji tych zajęć.

 

ROZDZIAŁ III
Cele i zadania Szkół  wchodzących  w skład Zespołu

 

§ 12.

 

1a. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, uwzględniając treści zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym Szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska, a w szczególności:

 1. dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  i specjalnych form pracy dydaktycznej;
 2. opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;
 3. opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie;
 4. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału
  w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;
 5. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;
 6. utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach;
 7. opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 8. kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.
 1. Szkoła stwarza warunki do optymalnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.
 2. Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w Statucie, współdziałają  ze sobą w sprawach wychowywania oraz kształcenia dzieci i młodzieży.

 

§13.

Sposób wykonywania zadań szkoły

 

 1. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w Ustawie Prawo oświatowe i jako szkoła publiczna:
 1. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 2. przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również uczniów zamieszkałych poza obwodem;
 3. zapewnia bezpieczeństwo uczniom i pracownikom Szkoły;
 4. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 5. realizuje podstawę programową ustaloną dla Szkoły Podstawowej;
 6. zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z przepisami
  w tym zakresie;
 7. może prowadzić zajęcia edukacyjne z udziałem wolontariuszy.
 1. Sposób wykonywania zadań Szkoły z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia obejmuje zakres:
 1. umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy
  i Świata;
 2. udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez ścisłą współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, organizację zajęć wyrównawczych, rewalidacyjnych oraz nauczanie indywidualne;
 3. organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Szkoły;
 4. zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, wychowania
  i opieki. Realizację tego zadania powierza się dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi;
 5. umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów poprzez indywidualizację pracy podczas zajęć, udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych oraz kołach zainteresowań;
 6. umożliwiania pełnego rozwoju osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek
  i czasopism w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, a zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych prowadzonych w sali gimnastycznej lub innych obiektach sportowych;
 7. dbania o bezpieczeństwo uczniów oraz ich zdrowie zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
 1. Szkoła zapewniająca uczniom dostęp do Internetu zobowiązana jest podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

 

§ 14.

 

 1. Biblioteka jest pracownią Zespołu Szkół i jednostką publiczną, służącą realizacji potrzeb i  zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych i wychowawczych Zespołu, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy wśród rodziców i społeczeństwa lokalnego.
 2. Z Biblioteki mogą korzystać:
 1. uczniowie;
 2. nauczyciele i inni pracownicy Zespołu;
 3. rodzice uczniów;
 4. społeczność lokalna.
 1. Status użytkownika Biblioteki potwierdza karta biblioteczna.
 2. Ewidencję użytkowników prowadzi pracownik prowadzący bibliotekę.
 1. Misją biblioteki jest zapobieganie analfabetyzmowi funkcjonalnemu, wdrażanie użytkowania do edukacji permanentnej, przygotowanie do twórczego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym.
 1. Biblioteka jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 2. Biblioteka jest instytucją kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych (swoich i obcych).
 3. Rolą biblioteki szkolnej jest stworzenie warunków dostępu do informacji, wdrożenie do samodzielnego poszukiwania wiadomości oraz inspirowania do kreatywnego czytania po przez różne formy rozwijające zainteresowania zajęć czytelniczych, prowadzonych przez nauczyciela.
 4. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
 5. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele:

1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów;

2) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji;

3) wdrażanie do poszanowania książki;

4) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

5) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych;

6) współdziała z nauczycielami;

7) rozwija życie kulturalne szkoły;

8) wpieranie doskonalenia nauczycieli;

9) przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa;

10) kultywowanie tradycji regionu, gminy, szkoły i biblioteki.

11. Zadania biblioteki szkolnej:

1) popularyzacja nowości bibliotecznych;

2) statystyka czytelnictwa;

3) informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego warsztatu informacyjnego;

4) komputeryzacja biblioteki;

5) renowacja i konserwacja księgozbioru;

6) systematyczna praca z czytelnikiem indywidualnym, grupowym, zbiorowym;

7) współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców;

8) współpraca z innymi bibliotekami na terenie gminy;

9) Wykształcenie u uczniów umiejętności związanych z wyszukiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem i tworzeniem informacji.

12. Biblioteka pełni funkcje:

1)  kształcąco-wychowawczą poprzez:

a)  rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,

b)  przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

c)  kształcenie kultury czytelniczej,

d) wdrażanie do poszanowania książki,

e)  udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

2)  opiekuńczo-wychowawczą poprzez:

a)  współdziałanie z nauczycielami w zakresie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, w tym świetlicowych,

b)  wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,

c)  otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,

d) pomoc uczniom mającym trudności w nauce;

3)  kulturalno-rekreacyjną poprzez uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.

13. Biblioteka w szczególności podejmuje działania związane z:

1)  rozbudzaniem i rozwijaniem potrzeb i zainteresowań czytelniczych;

2)  przygotowaniem do korzystania z różnych źródeł informacji;

3)  kształtowaniem kultury czytelniczej,

4)  udzielaniem pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

5)  przygotowaniem do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym;

6)  doskonaleniem umiejętności uczenia się;

7)  otaczaniem opieką uczniów szczególnie uzdolnionych;

8)  pomocą uczniom mającym trudności w nauce;

9)  ewidencją materiałów bibliotecznych, polegającą na ujęciu wpływów i ubytków w sposób umożliwiający identyfikację tych materiałów oraz na ujęciu ilościowym i wartościowym ich stanu z zachodzącymi w nim zmianami.

 

§ 15.

 

 1. Do zakresu działania pracownika biblioteki w szczególności należy:
 1. gromadzenie, oprawa i selekcja zbiorów;
 2. prowadzenie katalogów książek;
 3. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i popularyzowanie wartościowej literatury;
 4. egzekwowanie zwrotu książek;
 5. współpraca z nauczycielami poszczególnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych;
 6. nawiązywanie współpracy z innymi bibliotekami;
 7. propagowanie różnych imprez czytelniczych (np. konkursy czytelnicze, wieczorki    literackie);
 8. przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas;
 9. prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej;
 10. określenie godzin wypożyczania książek;
 11. udostępnianie zbiorów;
 12. udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych;
 13. informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach;
 14. inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i jego szkolenie;
 15. informacji w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem, zajęć grupowych i w    miarę możliwości wycieczek do bibliotek pozaszkolnych.
 1. Nauczyciel bibliotekarz jest współodpowiedzialny za tworzenie właściwych warunków do zarządzania informacją i wiedzą, prowadzenia edukacji czytelniczej i medialnej oraz wspomaganie procesu budowania jakości pracy szkoły.
 2. Nauczyciel bibliotekarz jest zobligowany do systematycznego podnoszenia swoich kompetencji.
 3. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez:

1) właściwą obsadę personalną;

2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę;

3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej;

4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki;

5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej;

6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki;

7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza.

 

§ 16.

 

 1. Godziny pracy Biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć, w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu a także w miarę możliwości uwzględniając potrzeby społeczności lokalnej.
 2. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

1)  gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2)  korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

3)  prowadzenie przysposobienia czytelniczo- informacyjnego uczniów.

 1. Do zbiorów bibliotecznych należą:

1) programy nauczania, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,

2) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów,

3) wybrane pozycje z literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej,

4) wydawnictwa informacyjne i albumowe,

5) czasopisma dla dzieci i młodzieży,

6) czasopisma ogólnopedagogicznej i metodyczne dla nauczycieli,

7) czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne,

8) wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,

9) zbiory multimedialne,

10) materiały regionalne i lokalne.

 1. Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z książek i innych źródeł informacji zgromadzonych w bibliotece.

 

§ 17.

 

1. Biblioteka współpracuje z pracownikami Szkoły, Radą Rodziców, innymi bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie:

1) organizowania konkursów i imprez szkolnych i pozaszkolnych;

2) wymiany doświadczeń i informacji, z zastrzeżeniem zachowania zasad przetwarzania informacji i danych osobowych, w szczególności ich zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem;

2. Zasady współpracy biblioteki z uczniami:

a)  udostępnianie zbiorów do domu, w czytelni i na zajęcia lekcyjne,

b)  rozpoznawanie i wspieranie zainteresowań i potrzeb czytelniczych i literackich poprzez rozmowy indywidualne, ankiety, konkursy,

c) informowanie o zbiorach, doradzanie,

d) prowadzenie lekcji bibliotecznych i zajęć indywidualnych podczas odwiedzin uczniów w

bibliotece,

e)  pomaganie uczniom w odrabianiu lekcji, poszukiwaniu potrzebnych informacji,

f)  opieka nad uczniami przebywającymi w czytelni;

3. Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami odbywa się poprzez:

1) udostępnianie programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;

2) współpracę z nauczycielami w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów;

3) współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego;

4) zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów;

5) udzielanie pomocy w selekcji zbiorów;

6) współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki;

7) umieszczanie wykazu nowości w pokoju nauczycielskim do wiadomości nauczycieli;

8) współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów.

4. Współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami, środowiskiem i innymi bibliotekami odbywa się poprzez:

1) wyposażanie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;

2) organizowanie imprez w środowisku lokalnym;

3) wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom;

4) informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci;

5) organizację wycieczek do innych bibliotek;

6) współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa;

7) wspieranie działalności kulturalnej bibliotek na szczeblu miejskim;

8) uczestnictwo w lekcjach bibliotecznych przeprowadzanych przez bibliotekarzy z innych bibliotek;

9) udział w spotkaniach z pisarzami;

10) udział w konkursach poetyckich i plastycznych.

5. Rada pedagogiczna:

1) opiniuje innowacje zgłaszane przez nauczyciela bibliotekarza;

2) analizuje stan czytelnictwa (2 razy w roku szkolnym).

 

§ 18.

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami ćwiczeniowymi w szkole

 

 1. Uczniowie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczanych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego określonych
  w ramowych planach nauczania ustalonych dla szkoły podstawowej.
 2. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę

§ 19.

 

Zasady korzystania z Biblioteki określi „Regulamin biblioteki” stanowiący oddzielny dokument.

 

§ 20.

 

 1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności Zespołu.
 2. Świetlica szkolna  zapewnia opiekę uczniom dojeżdżającym  do szkoły.
 3. Pracą świetlicy kieruje wychowawca wyznaczony  przez dyrektora  Zespołu.
 4. Wychowankom świetlicy zapewnia się :
 1. odpowiednie warunki do nauki własnej i rekreacji, rozwoju fizycznego poprzez organizowanie zajęć ruchowych na  sali gimnastycznej  i na powietrzu;
 2. kształtowanie właściwych nawyków zachowania, higieny i kultury osobistej, podczas spożywania posiłków;
 3. rozwijanie aktywności społecznej , koleżeństwa , pomocy innym;
 4. opiekę podczas dowozów  szkolnych.
 1. Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z herbaty przez cały rok szkolny.
 2. Wychowawca świetlicy nadzoruje spożywanie posiłków przez uczniów.
 3. Wpłaty za drugie śniadanie dla niektórych ucz. wnosi  GOPS.
 4. Szczegółowy zakres działania świetlicy szkolnej określają :
 1. regulamin działania świetlicy szkolnej;
 2. plan pracy świetlicy szkolnej;
 3. dziennik zajęć świetlicowych;
 4. miesięczny plan pracy.

9. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

 1. Świetlica pełni funkcje:
 1. opiekuńczą;
 2. wychowawczą;
 3. profilaktyczną;
 4. edukacyjną.
 1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.
 2. Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów.

 

 

§ 21.

 

 1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu sprawują opiekę nad uczniami uwzględniając ich potrzeby i możliwości poprzez:
 1. wnioskowanie o  zapomogi i stypendia do odpowiednich organów;
 2. umożliwienie spożywania posiłków;
 3. bezpieczne dowożenie uczniów;
 4. prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;
 5. prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej;
 6. prowadzenie zajęć logopedycznych;
 7. zajęcia świetlicowe;
 8. terapię pedagogiczną;
 9. organizowanie nauczania indywidualnego.
 1. Szkoły, w miarę potrzeb, korzystają z opinii Poradni Psychologiczno –  Pedagogicznej i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dostosowują wymagania do potrzeb i możliwości uczniów.

 

§ 22.

 

 1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Zespole Szkół sprawują:
 1. podczas zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele prowadzący te zajęcia;
 2. podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury, harmonogram dyżurów nauczycielskich ustala dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe.
 1. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Zespołu, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez jednostkę, sprawują wyznaczeni nauczyciele, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 23.

 

 1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w tym oddziale.
 2. W miarę możliwości organizacyjnych szkoły wchodzącej w skład jednostki, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece wychowawczej przez etap edukacyjny,
  z wyłączeniem oddziału przedszkolnego, obejmujący odpowiednio:
 1. klasy I – III szkoły podstawowej;
 2. klasy IV – VIII szkoły podstawowej;
 3. klasy I - III gimnazjum.
 1. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje dyrektor. Może on  zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 2. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:
 1. wskutek długotrwałej, nieobecności wychowawcy lub z przyczyn organizacyjnych szkoły;
 2. na pisemny wniosek wychowawcy;
 3. na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału i 2/3 Samorządu Uczniowskiego albo Rady Pedagogicznej.
 1. Wnioski, o których mowa w ust. 4 nie są dla dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni.
 2. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia Statutu.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  IV
Organy Zespołu Szkół

 

§ 24.

 

 1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Zespół oraz organu sprawującego nad nim nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością Zespołu w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.
 2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność Zespołu wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie i w przepisach wykonawczych.

 

§ 25.

 

Zespołem Szkół  kieruje Dyrektor.

 

§ 26.

 

Kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna.

 

§ 27.

 

W Zespole działają też:

 1. Samorząd Uczniowski.
 2. Rada Rodziców.

 

§ 28.

 

Organy zespołu działają w oparciu o Statut i odrębne regulaminy.

 

 

 

§ 29.

 

Uchwały podejmowane przez organy działające w Zespole nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oraz Statutem Zespołu.

 

§ 30.

 

 1. Dyrektor kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
  a  szczególności: 
 1. kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;
 2. przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie
  i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej,
 3. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 4. powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, gdy zachodzi taka potrzeba;
 5. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
 6. przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku wnioski i uwagi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
 7. dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
 8. podaje do publicznej wiadomości do 15 czerwca szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego;
 9. współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
 10. stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole;
 11. udziela na wniosek rodziców, po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania;
 12. w odniesieniu do szkoły podstawowej, odracza obowiązek nauki;
 13. organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach określonych w statucie szkoły i decyduje o jej zakończeniu;
 14. w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością  lub niedostosowaniem społecznym zajęcia rewalidacyjne;
 15. zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do szkoły, które temu obowiązkowi podlegają;
 16. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;                                                       
 17. dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną;
 18. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;                                                                                                                                       
 19. zwalnia uczniów z WF-u, informatyki, drugiego języka w oparciu o odrębne przepisy;
 20. udziela na wniosek rodziców zezwoleń na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku nauki, obowiązku szkolnego, obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania;
 21. udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie z zasadami określonymi w statucie;
 22. występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.
 23. inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
 24. opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców;
 25. umożliwia podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom;
 26. opracowuje w porozumieniu z radą pedagogiczną plan doskonalenia nauczyciel;
 27. odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu;
 28. współdziała ze szkołami wyższymi w sprawie organizacji praktyk studenckich;
 29. współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi
  i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;
 30. organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
 1. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności: 
 1. opracowuje arkusz organizacyjny na  każdy rok szkolny;
 2. przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;
 3. określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 4. zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;
 5. dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
 6. egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;
 7. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;
 8. opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;
 9. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 10. dokonuje co najmniej  raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw, (przeglądy nie muszą być po 2- tygodniowej przerwie);
 11. organizuje prace konserwacyjno –remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;
 12. powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;
 13. odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
 1. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
 2. powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;
 3. dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny;
 4. decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej;
 5. organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych w szkole;
 6. opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;
 7. dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
 8. przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi szkoły;
 9. występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;
 10. udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa;
 11. załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
 12. wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
 13. wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
 14. przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;
 15. dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 16. określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
 17. odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym;
 18. współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania  i zatwierdzania;
 19. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
 1. Sprawuje opiekę nad uczniami:
 1. tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;
 2. egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły;
 3. organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia;
 4. opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do „wyprawki szkolnej;”
 5. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole.

 

§ 31.

 

 1. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora szkoły.
 2. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

 

§ 32.

 

W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i organami Samorządu Uczniowskiego. Sposób współpracy określają regulaminy organów Zespołu.

 

§ 33.

 

W Zespole Szkół działa Rada Pedagogiczna.

 

§ 34.

 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.

 

§ 35.

 

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w zespole.

 

§ 36.

 

W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą  lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.

 

§ 37.

 

 1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
 1. uchwala regulamin swojej działalności;
 2. zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;
 3. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
 4. podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy - nie dotyczy uczniów objętych obowiązkiem szkolnym;
 5. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN;
 6. uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu;
 7. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
 1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:
 1. opiniuje szkolny zestaw programów nauczania;
 2. opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
 3. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 4. opiniuje projekt finansowy szkoły;
 5. opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;
 6. opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
 7. wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
 8. opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
 9. opiniuje tygodniowy plan lekcji;
 10. opiniuje formy realizacji  2 godzin wychowania fizycznego.
 1. Rada Pedagogiczna ponadto:
 1. przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego statutu;
 2. może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole;
 3. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;
 4. głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły;
 5. ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;
 6. uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
 7. może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała;
 8. wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły;
 9. wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
 10. zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

 

§ 38.

 

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb.
 2. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej  1/3  jej członków.

 

§ 39.

 

 Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością  głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

§ 40.

 

 1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
 2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego.
 4. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

§ 41.

 

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 2. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

§ 42.

 

 1. Protokoły zebrań Rady Pedagogicznej sporządzane są komputerowo.
 2. Zeszyty protokołów są zbindowane, kartki ponumerowane i przechowywane są zgodnie z procesem archiwizacji.

 

§ 43.

 

 1. W Zespole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem zespołu.
 3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami zespołu.
 4. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.
 5. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.
 6. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.             
 7. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
 2. szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;
 3. zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
 1. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.
 2. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa  Regulamin Rady Rodziców.

 

§ 44.

 

 1. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:
 1. uchwala regulamin swojej działalności;
 2. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczo – profilaktyczny.
 1. Program Wychowawczo- profilaktyczny Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną.
 2. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo- profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

§ 45.

 

 1. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:
 1. opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora;
 2. opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;
 3. opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
 4. opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;
 5. opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego.

 

§ 46.

 

 1. Rada Rodziców może:
 1. wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
 2. występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;
 3. delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;
 4. delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

 

§ 47.

 

 1. Zasady współpracy organów szkoły.

1a. Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

1b. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły.

1c. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

1d. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

 1. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.
 2. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i S.U w formie pisemnej, a  Radzie Pedagogicznej w formie ustnej  na jej zebraniu.
 3. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
 4. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad ujętych w § 84 ust. 1  szkoły.
 5. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej.

 

§ 48.

 

W Zespole działa  Samorząd Uczniowski, który tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie Szkół.

 

§ 49.

 

 1. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu.
 2. Organami Samorządu uczniowskiego są:
 1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
 2. Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
 3. Skarbnik Samorządu Uczniowskiego,
 1. Przewodniczący Samorządu reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego,
  w szczególności wobec organów Zespołu Kształcenia.

 

§ 50.

 

 1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym i bezpośrednim.
 2. Warunki organizacyjne uchwalania  regulaminu oraz wprowadzania w nim zmian zapewnia, w porozumieniu z Dyrektorem, opiekun Samorządu.
 3. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze Statutem.

§ 51.

 

 1. Zgromadzenie ogółu uczniów zwołuje:
 1. w sprawie uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, dyrektor;
 2. w innych sprawach, w szczególności celem nowelizacji Regulaminu właściwy organ Samorządu Uczniowskiego o czym powiadamia Dyrektora.
 1. Zwołanie Zgromadzenia ogółu uczniów polega na zawiadomieniu uczniów o celu, miejscu oraz terminie Zgromadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty w  Szkole.
  W razie gdy Zgromadzenie zwołuje organ Samorządu Uczniowskiego, odrębnie zawiadamia o tym opiekuna Samorządu Uczniowskiego i Dyrektora.

 

§ 52.

 

Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu.

 

§ 53.

 

 1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski oraz opinie w sprawach Szkół dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:
 1. prawo do zapoznawania się z podstawami programowymi, programem nauczania, wymaganiami edukacyjnymi oraz zasadami systemu oceniania;
 2. prawo do jawnego i umotywowanego oceniania postępów i osiągnięć edukacyjnych, szczegółowo określonego w „Wewnątrzszkolnym systemie oceniania”;
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 4. prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
 6. wybór nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
 1. Samorząd Uczniowski ponadto:
 1. współuczestniczy w tworzeniu Programu rozwoju Szkoły, wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
 2. wyraża opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela;
 3. występuje w sprawach określonych w Statucie.
 1. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 2. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

 

§ 54.

 

 1. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
  w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym Statutem szkoły.
 2. Organy szkoły zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji w sprawach dotyczących życia szkolnego.
 3. Za bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy organami szkoły odpowiada dyrektor szkoły.
 4. Sytuacje konfliktowe między organami rozstrzygane są wewnątrz szkoły
  wg następującego trybu:

z każdego z organów szkoły wybierany jest jeden przedstawiciel, który stanowi skład zespołu rozstrzygającego zaistniały problem;

decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej 50 % członków zespołów.

 1. Spory między organami szkoły rozwiązywane są wewnątrz szkoły na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.
 2. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.
 3. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.
 4. W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/konflikt przewiduje się następujące zasady postępowania:
 1. konflikt dyrektor - rada pedagogiczna:
 1. spory pomiędzy dyrektorem, a rada pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach rady pedagogicznej,
 2. w przypadku dużej rangi konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu wewnątrz szkoły można zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu do „mediatora”.
 1. konflikt dyrektor – rada rodziców:
 1. spory pomiędzy dyrektorem, a radą rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu rady rodziców z udziałem dyrektora,
 2. w przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sporu jedna ze stron może zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu do organu prowadzącego.
 1. konflikt dyrektor - samorząd uczniowski:
 1. spory pomiędzy dyrektorem, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są między wybranymi przez samorząd uczniowski przedstawicielami samorządu uczniowskiego a dyrektorem szkoły w obecności opiekuna samorządu uczniowskiego.
 1. konflikt rada pedagogiczna - samorząd uczniowski.
 1. spory pomiędzy radą pedagogiczną, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są na wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez radę pedagogiczną nauczycieli, przedstawicieli samorządu uczniowskiego oraz dyrektora.

 

§ 55.

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom

 

 1. Szkoła udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy współudziale poradni:
  1. na wniosek rodziców kieruje na badania psychologiczne i pedagogiczne uczniów:
 1. z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi,
 2. przejawiającymi szczególne talenty i uzdolnienia,
 1. wypełnia zalecenia zawarte w opiniach psychologicznych i pedagogicznych;
 2. indywidualizuje pracę, ocenianie i wymagania wobec dzieci z dysleksją;
 3. na podstawie orzeczeń poradni dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki oraz na nauczanie indywidualne – w miarę posiadanych środków finansowych;
 4. nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą korzystać z porad psychologów
  i pedagogów, uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, terapeutycznych
  i reedukacyjnych organizowanych na terenie poradni.
 1. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych korzystając z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej:
 1. zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci,
 2. zwraca się z prośbą o pomoc psychoprofilaktyczną dla rodzin,
 3. sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych,
 4. informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny zastępcze.
 1. W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem Szkoła nawiązuje współpracę z:
  1. inspektorem ds. nieletnich;
  2. kuratorem sądowym;
  3. Policyjną Izbą Dziecka;
  4. Pogotowiem Opiekuńczym;
  5. Schroniskami Młodzieżowymi, Szkolnymi Ośrodkami Wychowawczymi, Zakładami Poprawczymi;
  6.  innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji.

 

§ 56.

Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami
w zakresie działalności innowacyjnej

 

 1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia
  i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
 2. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły i rady rodziców.
 3. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach rady Pedagogiczne.

 

 

§ 57.

Organizacja wolontariatu szkolnego

 

1. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów.

2. W szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i metodycznym Dyrektora szkoły.

3. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych może sprawować wolontariusz.

4. Zajęcia pozalekcyjnych mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora szkoły.

 

ROZDZIAŁ V
Organizacja Zespołu Szkół

 

§ 58.

 

 1. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jest etap edukacyjny.
 2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.
 3. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Pierwsze półrocze trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do ostatniego dnia stycznia, a drugi - od pierwszego dnia lutego do pierwszego piątku po 20 czerwca.

 

§ 59.

 

 1. Podstawę organizacji pracy Zespołu Szkół w danym roku szkolnym stanowią:
 1. arkusze organizacyjne Szkół wchodzących w skład Zespołu;
 2. tygodniowy rozkład zajęć;
 3. plan pracy zespołów i wychowawców klasowych;
 4. regulamin pracy.
 1. Działalność edukacyjna Zespołu Szkół zostaje określana przez:
 1. Szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając   wymiar   wychowawczy obejmuje całość działań Szkół z punktu widzenia dydaktycznego;
 2. Program wychowawczo-profilaktyczny  
 3. Dokument, o których mowa w ust. 2 powinny tworzyć spójną całość i obejmować okres etapu edukacyjnego.
 1. Projekt Programu wychowawczo - profilaktycznego przygotowuje Zespół Nauczycieli powołany przez Dyrektora Zespołu Szkół, a zatwierdza Rada Pedagogiczna, po uwzględnieniu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 60.

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określają arkusze organizacyjne Szkół wchodzących w skład Zespołu opracowywane przez Dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowego planu nauczania – najpóźniej do dnia 21 kwietnia każdego roku.
 2. Arkusze organizacyjne zatwierdza organ prowadzący najpóźniej do 29 maja danego roku.
 3. W arkuszach organizacyjnych Szkół zamieszcza się w szczególności:
  1. liczbę oddziałów poszczególnych klas;
  2. liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
  3. dla poszczególnych oddziałów:

a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,

b) tygodniowy wymiar zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,

c) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,

d) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;

 1. liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
 2. liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach;
 3. liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;
 4. ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 5. liczbę godzin zajęć świetlicowych;
 6. liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.
 1. Terminy rozpoczynania zajęć, przerw  świątecznych  oraz ferii zimowych i letnich  określają przepisy  MEN oraz decyzje Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 

§ 61.

 

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa „Tygodniowy rozkład zajęć”, ustalany przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego „Arkusza organizacji” Szkół, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone planem nauczania. Szczegółowy dzienny rozkład zajęć ustala nauczyciel.

 

ROZDZIAŁ VI

Formy prowadzenia działalności edukacyjnej i wychowawczej

 

§ 62.

 

 1. Zajęcia w szkole prowadzone są:
 1.  w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 45 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;
 2. w grupach  tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, opisanych w niniejszym statucie;
 3. w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego:  zajęcia z języków obcych nowożytnych, religii, etyki, przedmiotów  zawodowych dla danych specjalizacji zawodowych, zajęcia fakultatywne, zajęcia wf-u, zajęcia artystyczne, techniczne/ technika ;
 4. strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: zajęcia z j. obcego nowożytnego, specjalistyczne z WF-u, zajęcia artystyczne, techniczne/ technika, z edukacji dla bezpieczeństwa;
 5. w toku nauczania indywidualnego;
 6. w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
 7. w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą;
 8. w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 9. w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej
  w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć artystycznych, zajęć technicznych/ techniki, wychowania fizycznego (2 godz.).
 1. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.1.
 2. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne nie krótsze niż pięciominutowe.
 3. Przerwy  dostosowane są do dowozów uczniów na zajęcia szkolne i odwozów do domu.

 

§ 63.

 

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych w poszczególnych typach szkół i programem wychowania przedszkolnego.
 2. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 3. Program nauczania zawiera:
 1. szczegółowe cele edukacyjne;
 2. tematykę materiału edukacyjnego;
 3. wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
 1. Nauczyciel przedmiotu może wybrać program nauczania spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub:
 1. opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
 2. zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);
 3. zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.
 1. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, dyrektor szkoły może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe.
 2. Każdy nauczyciel przedstawia dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danej klasie.
 3. Programy nauczania dopuszcza do użytku  dyrektor szkoły.
 4. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów.
 5. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.

 

§ 64.

 

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą klasy.
 2. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.
 3. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na wniosek wszystkich rodziców danej klasy.
 4. Wychowawca oddziału zobowiązany jest do:
  1. programowania i organizowania procesu wychowania;
  2. otoczenia opieką każdego wychowanka;
  3. planowania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom adekwatnie do ich potrzeb;
  4. planowania i organizowania wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, które integrują zespół uczniowski;
  5. ustalania treści i form zajęć na godzinę do dyspozycji wychowawcy oddziału;
  6. współdziałania z nauczycielami uczącymi w oddziale klasy, w której jest wychowawcą oddziału, psychologiem i pedagogiem;
  7. utrzymywania kontaktów z rodzicami uczniów, w celu poznania i ustalenia potrzeb wychowawczych ich dzieci, udzielania im pomocy i informacji o funkcjonowaniu dziecka na terenie szkoły (częstotliwość kontaktów z rodzicami nie może być mniejsza niż trzy razy w roku);
  8. realizowania z uczniami planu wychowawczego szkoły i planu profilaktyki;
  9. systematycznego prowadzenia obowiązującej dokumentacji związanej z oddziałem;
  10. ustalania oceny z zachowania swoich wychowanków, przy zasięgnięciu opinii nauczycieli, psychologa i pedagoga szkolnego;
  11. bieżącego przekazywania wszelkiego rodzaju ogłoszeń i informacji.
 5. Wychowawca oddziału ma prawo do:
 1. korzystania w swej pracy z pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony dyrektora, doświadczonych nauczycieli, pedagoga, psychologa szkolnego i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej;
 2. ustanawiania własnych form nagradzania i motywowania wychowanków;
 3. wnioskowania o rozwiązywanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych
  i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek działających
  w szkole.

 

§ 65.

 

 1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, poprzez:
 1. realizację przez nauczycieli zadań z zakresu dydaktyki, wychowania i opieki;
 2. pełnienie dyżurów nauczycieli; zasady organizacyjno-porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustala dyrektor szkoły; dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.40 i trwa zgodnie z opracowanym harmonogramem do zakończenia zajęć w szkole;
 3. opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć
  w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie
  w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;
 4. przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach praktycznych, w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy;
 5. obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
 6. umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;
 7. odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
 8. oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
 9. prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
 10. kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontrolę obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku;
 11. umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
 12. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
 13. zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
 14. ogrodzenie terenu szkoły;
 15. zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
 16. zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych;
 17. wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich; otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami;
 18. wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
 19. dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, w tym dzieci niepełnosprawnych;
 20. zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi imprezach i wycieczkach poza teren przedszkola i  szkoły;
 21. przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
 22. udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji i preparatów;
 23. zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących

 

§ 66.

Dyżury nauczycielskie

 

 1. Celem zapewniania bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły pełnione są dyżury nauczycielskie.
 2. Podczas zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele, organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci.
 3. Za bezpieczeństwo ucznia w czasie zajęć pozalekcyjnych odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.

 

§ 67.

 

 1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną i materialną:
 1.  nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez:
 1. organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami,
 2. rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku   szkolnego w celu   rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,
 3. organizację wycieczek integracyjnych,
 4. pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez wychowawcę klasy,
 5. udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub  przedstawiciela  dyrekcji,
 6. współpracę z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną,
 7. respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 8. organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego na podstawie  orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji;
 1. Nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i  losowych  poprzez:
 1. udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w Regulaminie udzielania uczniom pomocy materialnej,
 2. występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów, a dla wybitnie uzdolnionych uczniów również do Ministra Edukacji.

 

§ 68.

 

 1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
 1. realizację przyjętego w Szkole Programu wychowawczo - profilaktycznego;
 2. rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
 3. realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z lekarzami  i psychologami;
 4. działania opiekuńcze wychowawcy klasy;
 5. współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, m. in. organizowanie zajęć integracyjnych, spotkań z psychologami.

 

§ 69.

 

Szkolny Program  wychowawczo – profilaktyczny opracowuje na początku każdego roku szkolnego zespół  nauczycieli powoływany przez Dyrekcję Szkoły. Szkolny program wychowawczo- profilaktyczny uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów i potrzeby środowiska. 

 

§ 70.

 

 1. Szkolny Program wychowawczo - profilaktyczny uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia  roku szkolnego  Rada Rodziców  w porozumieniu  z Radą Pedagogiczną szkoły.
 2. Jeżeli Rada Rodziców  w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie  Szkolnego Programu wychowawczo- profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor szkoły z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
 3. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 4. Wychowawcy klas przedstawiają program uczniom i ich rodzicom w formie określonej zarządzeniem Dyrekcji.

 

§ 71.

 

 1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.
 2. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na:
 1. diagnozowaniu środowiska ucznia;
 2. rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;
 3. rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
 4. wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
 5. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
 6. podejmowaniu działań wychowawczo - profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego -profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
 7. wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;
 8. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
 9. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 10. wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 11. umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 12. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

2a. Potrzeba objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole, placówce wynika w szczególności:

 1. z niepełnosprawności;
 2. z niedostosowania społecznego;
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 4. ze szczególnych uzdolnień;
 5. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 6. z deficytów kompetencji językowej i zaburzeń sprawności językowych;
 7. z choroby przewlekłej;
 8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 9. z niepowodzeń edukacyjnych;
 10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 11. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;
 12. z zaburzeń zachowania i emocji.
 1. Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
 1. rodzicami;
 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
 3. podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci;
 4. poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;
 5. placówkami doskonalenia nauczycieli.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek:
 1. rodziców ucznia;
 2. ucznia;
 3. nauczyciela – wychowawcę klasy;
 4. logopedy;
 5. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni  specjalistycznej;
 6. doradcy zawodowego;
 7. pomocy nauczyciela;
 8. pracownika socjalnego;
 9. asystenta rodziny;
 10. kuratora sądowego;
 11. dyrektora szkoły;
 12. asystenta nauczyciela osoby o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe lub asystenta wychowawcy świetlicy o którym mowa w art. 15 ust. 7 Ustawy.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:
 1. zajęć specjalistycznych : korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 2. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 3. zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i rodziców;
 4. porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
 5. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 6. porad dla uczniów;
 7. klas terapeutycznych;
 8. zajęć rozwijających umiejętność uczenia się.

 

§ 72.

 

 1. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.
 2. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej.
 3. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć wynosi od 4 do 8 uczniów.
 4. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych może być niższa, niż określona w ust. 3.
 5. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to:
 1. korekcyjno–kompensacyjne, organizowane dla uczniów, z odchyleniami rozwojowymi w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów;
 2. logopedyczne, organizowane dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeń sprawności językowych. zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć do 4 dzieci;
 3. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w szkole lub placówce oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły i placówki. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
 4. rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne organizuje się dla

uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10. W uzasadnionych przypadkach liczba uczestników zajęć może przekraczać 10 osób.

5a. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie

uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

5b. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu

podnoszenia efektywności uczenia się. 

 1. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.
 2. O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły.
 3. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych lub specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 4. Zajęcia psychoedukacyjne organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, zapobieganiu dysfunkcyjnym zachowaniom ucznia oraz wspieraniu ich rozwoju.
 5.  Zajęcia psychoedukacyjne prowadzą, w zależności od potrzeb pedagog, psycholog lub logopeda. Zajęcia są organizowane dla grup liczących nie mniej niż 10 osób.
 6.  Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są w grupach odpowiadających liczbie uczniów w oddziale.
 7. Powyższe zajęcia trwają 45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 45 min z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.
 8. Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy - psychologiczno - pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 9. W razie stwierdzenia przez wychowawcę klasy lub dyrektora, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, udziela tej pomocy, okres jej udzielenia oraz wymiar godzin w których poszczególne formy będą realizowane. Przy ustalaniu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Ilość godzin ustala dyrektor biorąc pod uwagę ogólną liczbę godzin zaplanowanych na realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
 10. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w udzieleniu uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy oraz dostosowania sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia.
 11. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole na wniosek dyrektora zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

 

§ 73.

 

 1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie:
 1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2. odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
 3. realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;
 4. zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;
 5. integrację ze środowiskiem rówieśniczym.
 1. Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym ( od 2 do 5 godzin).

 

§ 74.

 

 1. Uczniom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
 2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno –pedagogicznej.
 3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciela poszczególnych przedmiotów.
 4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole.
 5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym.
 6. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości  psychofizycznych ucznia.
 7. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.
 8. Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno –pedagogicznej.
 9. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z uczniem  wynosi:
 1. dla uczniów klas I –III SP – od 6 do 8 godzin;
 2. dla uczniów klas IV –VIII SP  - od 8 do 12 godzin;
 3. dla uczniów gimnazjum – od 10 do 12 godzin;
 1. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 9 pkt 2 - 3 realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni.
 2. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia  w życiu szkoły.
 3. Ilość godzin zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dyrektor szkoły umieszcza
  w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.
 4. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej „programem”.
 5. Program określa:
 1. zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o których mowa w przepisach w sprawie warunków
  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
  w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;
 2. zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem,
  w tym w przypadku - ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym;
 3. zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
 4. zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań.
 1. Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści pracujący z uczniem.
 2. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.
 3. Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy.
 4. Zespoły, na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym, dokonują okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.

 

§ 75.

 

 Dyrektor szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych w przepisach prawa.

 

§ 76.

 

Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców lub życzenie uczniów pełnoletnich szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 77.

 

 1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia
  z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie,  w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.
 2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału  w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.
 3. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 1, jeżeli zgłosi dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec swojego udziału w zajęciach.
 4. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocje ucznia dla klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

§ 78.

 

 1. Uczeń może być  zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki/ zajęć komputerowych, drugiego języka obcego nowożytnego po spełnieniu warunków:
 1. lekcje wychowania fizycznego, informatyki/ zajęcia komputerowe, drugi język obcy nowożytny z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu,
 2. rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.
 1. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki/ zajęciach komputerowych ma obowiązek  uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.
 2. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki/ zajęć komputerowych, drugiego języka obcego nowożytnego po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.

 

§ 79.

 

1a. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:

 1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
 2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego orzeczenia;
 3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
 4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;
 5. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

1b. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III oddziału klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszych etapach edukacyjnych.

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 4. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
 5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 9, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
  w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§ 80.

 

 1. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią czytać lub pisać, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do trzeciej części egzaminu ósmoklasisty na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowanych przez dyrektora szkoły.
 2. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu lub odpowiedniej części tego egzaminu w terminie do 20 sierpnia danego roku szkolnego, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub odpowiedniej jego części. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.

 

§ 81.

 

Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą.

 

§ 82.

Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczając dostęp uczniom do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.

 

§ 83.

Współpraca dyrektora z rodzicami

 

 1. Zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły, m.in.
 2. organizacją szkoły,  zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi na  zebraniach   informacyjnych organizowanych dla rodziców i uczniów przyjętych do klas I.
 3. Udział w zebraniach Rady Rodziców — informowanie o bieżących problemach Szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy szkoły,
 4. Przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami,
 5. Rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich podczas dyżurów dyrektora.
 6. Współdziałanie w zakresie:
 1. doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego;
 2. poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły;
 3. zapewnienia pomocy materialnej uczniom.
 1. Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek  dotyczących pracy Szkoły bezpośrednio przez członków Dyrekcji:
 1. za pośrednictwem Klasowych Rad Rodziców;
 2. za pośrednictwem Rady Rodziców.

 

§ 84.

Formy współdziałania rodziców i nauczycieli

 

 1. Rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego w celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgniecie dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach i problemach.
 2. Wspólne spotkania wszystkich nauczycieli z rodzicami klas pierwszych.
 3. Spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły):
 1. przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych;
 2. ustalenie form pomocy;
 3. wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole;
 4. wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców, współtworzenie  zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie;
 5. omawianie czytelnictwa uczniów i innych spraw dotyczących uczniów i Szkoły;
 6. zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji  rozpoczęcia roku szkolnego, imprezy klasowej,  zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów itp.);
 7. udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach, studniówkach, imprezach  sportowych;
 8. zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiania nieobecności przez uczniów.
 1. Indywidualne kontakty:
 1. wizyty wychowawcy w domach uczniów stwarzających problemy wychowawcze;
 2. kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe wyniki w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji w zeszytach    przedmiotowych  przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste;
 3. udział  rodziców w wychowawczych lekcjach otwartych;
 4. udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej;
 5. obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji z nauczycielami, o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych  według warunków określonych w  Wewnątrzszkolnych  Zasadach  Oceniania.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII
Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół  

 

§ 85.

 

 1. W Zespole Szkół zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół określają odrębne   przepisy.

 

§ 86.

 

Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Szkół wchodzących w skład Zespołu oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

 

§ 87.

Nauczyciele

 

 1. Nauczyciel w swoich działaniach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek  kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także o szanowanie godności osobistej ucznia.
 2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest przestrzeganie przepisów prawa oświatowego,  a w szczególności:
 1. bezstronne i obiektywne ocenianie wg wewnątrzszkolnego systemu oceniania  przyjętego przez Szkołę oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;
 2. zapoznanie uczniów i ich rodziców z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne stopnie szkolne, wynikającymi z realizowanego programu nauczania, dopuszczonego do użytku szkolnego oraz sposobami sprawdzania postępów i osiągnięć uczniów;
 3. kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy;
 4. przestrzeganie zapisów statutowych;
 5. zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
 6. kontrolowanie obecność uczniów;
 7. pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem;
 8. przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;
 9. dbanie o poprawność językową uczniów;
 10. podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych;
 11. aktywne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
 12. dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z  nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;
 13. uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum;
 14. wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
 15. kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 16. dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras
  i światopoglądów;
 17. prowadzić zindywidualizowaną pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;
 18. dostosowywać wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone w poradnio specjalistycznej;
 19. wdrażać uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;
 20. udzielać pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, występowania do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami
  o udzielenie pomocy;
 21. niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie szkoły.
 1. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
  1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;
  2. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:
  3. nauczyciel szkoły  jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
 2. Nauczyciel ma prawo do:
 1. decydowania w sprawie doboru programu, metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,
 2. decydowania o treści programu koła przedmiotowego lub koła zainteresowań,
 3. decydowania o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów,
 4. pomagania przy wystawieniu oceny z zachowania- konsultuje się z wychowawcą oddziału, który decyduje o ocenie ostatecznej,
 5. wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.

 

§ 88.

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:
  1. sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo;
  2. zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególności poprzez:
 1. realizację obowiązujących programów nauczania,
 2. stosowanie właściwych metod nauczania,
 3. systematyczne przygotowywanie się do zajęć,
 4. pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,
 5. właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji przebiegu nauczania,
 6. dbanie o pomoce naukowe i sprzęt szkolny,
 7. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
 8. udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane ich potrzeby.

§ 89.

 

 1. Doskonalenie umiejętności dydaktycznych nauczyciela oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej następuje poprzez:
 1. pracę własną;
 2. udział w pracach zespołów przedmiotowych i zadaniowo – problemowych;
 3. korzystanie ze szkolnych i pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej, takich jak: kursy, warsztaty i konferencje metodyczne
  i szkoleniowe.
 1. Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.

 

§ 90.

 

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół wychowawczy.
 2. Pracą zespołu kieruje Przewodniczący, którym jest wychowawca danego oddziału.
 3. Zespół pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny.
 4. Zadania zespołu obejmują:
 1. ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału,
 2. modyfikowanie tego zestawu w miarę potrzeb,
 3. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji zestawu programów nauczania, korelowania i integrowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,
 4. wspólne opiniowanie przygotowywanych w zespole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,
 5. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
 6. współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów szkolnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia.
 1. Zespoły wychowawcze. 

W skład zespołów wychowawczych wchodzą wychowawcy oddziałów danego rocznika. Członkowie zespołu  wychowawczego wybierają spośród siebie przewodniczącego.

 1. Zadania zespołu to:
 1.  analizowanie i ocena realizacji programów wychowawczych, które powinny być zgodne z  oczekiwaniami i   potrzebami zarówno nauczycieli, uczniów, jak i rodziców oraz uwzględniać założenia programu  wychowawczego szkoły;
 2.  ocenianie efektów pracy wychowawczej;
 3. ustalenie ramowych kryteriów oceny zachowania uczniów na danym poziomie klas;
 1. Zespoły spotykają się jeden raz w półroczu lub częściej (w razie zaistniałych problemów wychowawczych) z  inicjatywy własnej lub dyrektora Szkoły.

 

§ 91.

 

 1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.
 2. Pracą takiego zespołu kieruje Przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
 3. Zespół pracuje według sporządzonego planu, obejmującego rozpatrywany obszar.
 4. W szkole działają następujące zespoły nauczycielskie:
 1. wychowawcze;
 2. przedmiotowe;
 3. problemowo – zadaniowe.
 1. Wszystkie zebrania zespołów są protokołowane.
 2. Plany działania wszystkich zespołów powinny być opracowane do końca września, a dokumenty   przekazane dyrektorowi Szkoły.
 1. W szkole działają następujące zespoły przedmiotowe:
 1. zespół nauczycieli przedmiotów edukacji wczesnoszkolnej;
 2. zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych;
 3. zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych;
 4. zespół nauczycieli przedmiotów artystycznych;
 5.  zespół nauczycieli przedmiotów sportowych.
 1. Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele danych przedmiotów, którzy wybierają przewodniczącego na bieżący rok szkolny.
 2. Zadania zespołu to:
 1. ustalenie szkolnego programu nauczania danego przedmiotu oraz dobór podręczników;
 2. zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem takich jak: wystawy, konkursy, inscenizacje, wycieczki;
 3. ustalanie terminów, zakresu materiału i przeprowadzanie sprawdzianów  porównawczych oraz opracowanie ich wyników;
 4. nadzorowanie przygotowań uczniów do olimpiad, konkursów, egzaminów,
 5. udział przedstawicieli zespołów w konferencjach metodycznych;
 6. przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycję jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji w oddziale klas I- III oraz jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów oddziałów klas IV- VIII oraz materiałów ćwiczeniowych;
 7. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, doradztwa dla początkujących nauczycieli;
 8. opracowywanie i przygotowywanie uroczystości w szkole;
 9. prowadzenie lekcji otwartych;
 10. wymiana doświadczeń;
 11. przygotowywanie i opracowywanie oraz opiniowanie innowacji i eksperymentów;
 12. opracowywanie raportu o wynikach egzaminu.
 1. Zespoły przedmiotowe spotykają się dwa razy w półroczu. Pierwsze zebranie zespołu odbywa się we wrześniu.  Ostatnie zebranie powinno w tematyce uwzględnić organizację pracy w przyszłym roku szkolnym i odbyć się z  udziałem Dyrektora lub wicedyrektora Szkoły.

 

§ 92.

 

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami danego oddziału, a w szczególności:
 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
 3. rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka;
 4. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;
 5. podejmowanie zadań integrujących zespół klasowy.
 1. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
  1. diagnozuje warunki życia i otacza opieką każdego wychowanka, który tego potrzebuje,
  2. wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
 1. planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
 2. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
 3. zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującym w Szkole wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
 4. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając
  z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów,
  a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki,
 5. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:

- poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

- określenia i realizowania planu pracy Szkoły,

- włączania ich w sprawy życia klasy, szkoły,

- informowania ich o postępach w nauce i zachowaniu uczniów swojego oddziału oraz przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym,

- współpracuje z pedagogiem poradni pedagogiczno –  psychologicznej i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,

- udziela porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu, itd.,

- kształtuje właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,

- prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).

 1. Organizację i formy udzielania na terenie Szkoły pomocy, o której mowa w ust. 2 pkt. 6, określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
 2. Wychowawca oddziału ma prawo do:
  1. korzystania w swej pracy z pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony dyrektora, doświadczonych nauczycieli, pedagoga, psychologa szkolnego i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej;
  2. ustanawiania własnych form nagradzania i motywowania wychowanków;
  3. wnioskowania o rozwiązywanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych
   i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek działających
   w szkole.

 

§ 93.

 

 1. Informację o wywiadówkach i śródokresowych spotkaniach z rodzicami przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole wchodzącej w skład Zespołu, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem jej odbycia.
 2. W wywiadówkach mogą też uczestniczyć nauczyciele niebędący wychowawcami.
 3. Szczegółowe zasady informowania rodziców o bieżących i okresowych wynikach
  w nauce ich dzieci określa wewnątrzszkolny system oceniania.

 

§ 94.

 

 1. W szkole zatrudniony jest nauczyciel logopeda, do zadań którego należy:
 1. diagnozowanie  logopedyczne w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
 2. prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych indywidualnych lub w grupach;
 3. utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie  instruktażu dla rodziców;
 4. udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;
 5. prowadzenie pomocy psychologiczno –pedagogicznej;
 6. stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno –kompensacyjne;
 7. organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy;
 8. organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym;
 9. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 10. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 11. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
 12. komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów.

 

§ 95.

Doradca zawodowy

 

1.  Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę  i placówkę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań  w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę

realizującego zadania, o których mowa w ust. 1.

 

§ 96.

 

 1. W Zespole Szkół tworzy się następujące stanowiska pracowników:
  1. administracji:
 1. samodzielny referent;
  1. obsługi:
 1. woźny - konserwator/palacz
 2. sprzątaczka
 1. W zależności od potrzeb dyrektor za zgodą organu prowadzącego może utworzyć dodatkowy etat lub stanowisko.
 2. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników administracji
  i obsługi sporządza Dyrektor, uwzględniając Kodeks Pracy oraz Regulamin pracy Zespołu Kształcenia. Dokument ten stanowi załącznik do umów o pracę.

 

§ 97.

 

 1. Obowiązki samodzielnego referenta:
 1. prowadzenie kancelarii szkolnej w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt;
 2. przyjmowanie i rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących;
 3. rozsyłanie pism przychodzących zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w szkole;
 4. wysyłanie korespondencji;
 5. prowadzenie ewidencji i dokumentacji przebiegu nauczania tj. księgi ocen, arkuszy ocen;
 6. bieżące załatwianie spraw uczniowskich, a w szczególności:
 7. przygotowywanie i wydawanie legitymacji szkolnych i ich prolongata,
 8. przygotowywanie zaświadczeń na potrzeby różnych instytucji,
 9. występowanie o odpisy arkuszy ocen,
 10. przygotowywanie odpisów arkuszy ocen,
 11. sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw i innych dokumentów,
 12. sporządzanie sprawozdań GUS i innych sprawozdań oświatowych w zakresie spraw uczniowskich;
 13. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
 14. zamawianie druków ścisłego zarachowania;
 15. prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników szkoły;
 16. prowadzenie rejestru spraw wojskowych;
 17. wykonywanie prac kancelaryjnych biurowych;
 18. obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych;
 19. przyjmowanie i przechowywanie dokumentacji kandydatów do szkół wchodzących  w skład zespołu;
 20. prowadzenie ewidencji i dokumentacji świadectw ukończenia szkoły, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe, świadectw maturalnych;
 21. zbieranie dokumentacji dotyczącej wszelkich form pomocy materialnej uczniom;
 22. zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych;
 23. dbałość o należyty porządek i ład na stanowisku pracy;
 24. dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w  sekretariacie;
 25. obsługa gości i interesantów dyrektora;
 26. przestrzeganie i nadzorowanie obiegu dokumentów szkolnych;
 27. przekazywanie akt do zakładowego archiwum;
 28. prowadzenie archiwum szkolnego;
 29. udzielanie informacji interesantom;
 30. przestrzeganie Regulaminu Pracy i przepisów bhp i p/poż;
 31. realizacja obowiązków pracownika samorządowego,
 32. wykonywanie doraźnych prac zlecanych przez Dyrektora szkoły.

 

§ 98.

 

 1. Zadania konserwatora:
 1. systematyczne lokalizowanie usterek występujących w budynkach Zespołu poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń;
 2. kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych, wodno- kanalizacyjnych, grzewczych, elektro – energetycznych, klimatyzacyjnych;
 3. systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów zgłaszanych ustnie lub zapisywanych w zeszycie usterek;
 4. wykonywanie prac remontowo – budowlanych niewymagających specjalistycznego sprzętu, przygotowania, zlecanych przez dyrektora;
 5. dbanie o powierzony sprzęt;
 6. utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych;
 7. udział w szkoleniach bhp i p/poż;
 8. przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż;
 9. wykonywanie poleceń dyrektora.
 1. Obowiązki woźnego:
  1. kontrolowanie uczniów przychodzących i wychodzących ze szkoły w zakresie ich obowiązków ustalonych w statucie szkoły ( zmiana obuwia, zasady zwalniania);
  2. sprawowanie nadzoru nad wejściem głównym;
  3. zgłaszanie przebywania na terenie szkoły osób, których obecność budzi niepokój bądź uzasadnione podejrzenie;
  4. zgłaszanie obecności osób obcych nowożytny w pobliżu szkoły, zagrażających bezpieczeństwu uczniom lub zachowujących się podejrzanie;
  5. codzienne sprzątanie przed budynkiem szkoły, na wyznaczonym odcinku
   ( zamiatanie, odśnieżanie);
  6. dbanie o porządek i czystość w dyżurce;
  7. przekazywanie informacji dyrekcji szkoły o zauważonych nieprawidłowościach  w zapewnianiu bezpieczeństwa uczniów i pracowników;
  8. przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,;
  9. przestrzeganie Regulaminu Pracy;
  10. przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego;
  11. wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły i bezpośredniego przełożonego.
 2. Obowiązki sprzątaczki:
 1. utrzymywanie czystości w przydzielonym rejonie sprzątania poprzez codzienne wykonywanie czynności:
 2. wycieranie na wilgotno kurzy;
 3. wietrzenie pomieszczeń;
 4. zmywanie podłóg;
 5. podlewanie i pielęgnowanie kwiatów;
 6. uzupełnianie mydła w pojemnikach;
 7. mycie i odkażanie sanitariatów;
 8. przecieranie drzwi ,a  w razie potrzeby mycie szyb;
 9. zabezpieczenie pomieszczeń przed kradzieżą, włamaniem- zamykanie okien , drzwi;
 10. sprzątanie okresowe podczas ferii, wakacji, przerw świątecznych obejmujące: gruntowne porządki w wyznaczonych do codziennego sprzątania pomieszczeń: mycie okien, pastowanie podłóg, trzepanie dywanów, zmianę zasłon, firan i itp.;
 11. wykonywanie poleceń bezpośredniego Dyrektora szkoły;
 12. udział w szkoleniach bhp i p/poż oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 13. przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,;
 14. przestrzeganie Regulaminu Pracy;
 15. przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego,
 1.  Zadania inspektora BHP:

1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

 1. informowanie Dyrektora, o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz występowanie z wnioskami zmierzającymi do eliminacji bądź ograniczania stwierdzonych zagrożeń;
 2. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 3. udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i w dokumentacji;
 4. udział w przekazywaniu do użytkowania: nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, urządzeń i aparatury stwarzającej zagrożenia zawodowe oraz urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników i dzieci,
 5. sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 6. udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 7. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;
 8. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 9. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 10. doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 11. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną praca;
 12. doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
 13. współpraca z dyrektorem w zakresie organizowania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
 14. współpraca z laboratoriami środowiska pracy w zakresie organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz analizowanie wyników badań;
 15. współdziałanie z jednostkami służby medycyny pracy oraz lekarzami sprawującymi profilaktyczna opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;
 16. współdziałanie ze społecznym inspektorem pracy oraz z organizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez nie działań, mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;
 17. uczestniczenie w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zespołach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;
 18. inicjowanie i rozwijanie na terenie szkoły różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad ergonomii.

§ 99.

 

     Dyrektor szkoły może powierzyć sprawowanie nadzoru nad bhp w jednostce firmie     zewnętrznej, po zawarciu umowy cywilno-prawnej lub pracownikowi  szkoły     posiadającemu uprawnienia.

 

ROZDZIAŁ  VIII
Uczniowie Zespołu Szkół

 

§ 100.

 

 1. Uczeń ma w szczególności prawo do:
 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy  umysłowej;
 2. opieki wychowawczej i odpowiednich warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
 3. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
 5. swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
 6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
 7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz znajomości sposobów kontroli postępów i osiągnięć szkolnych, informacji o wymaganiach edukacyjnych, wynikających z wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
 8. pomocy w przypadku trudności w nauce;
 9. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego;
 10. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych;
 11. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole;
 12. ochrony przed wyzyskiem także ekonomicznym.
 1. Zasady informowania o sprawdzianach i ogłaszania ich wyników, postępowanie w sprawach  poprawiania bieżących ocen oraz warunki uwzględniania zgłoszeń nie przygotowania do zajęć, określa wewnątrzszkolny system oceniania.
 2. Zasady klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów  poprawkowych określają odrębne przepisy.
 3. Uczeń ma obowiązek:
 1. przestrzegać przepisów obowiązujących w Szkole i norm zachowania społecznego;
 2. podporządkowywać się zaleceniom Dyrektora i innych nauczycieli;
 3. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły;
 4. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
  i innych pracowników Zespołu Szkół;
 5. dbać o własne życie, zdrowie i higienę oraz prawidłowy rozwój;
 6. dbać o wspólne dobro, ład i porządek w jednostce;
 7. punktualnie  przychodzić na zajęcia;
 8. w ciągu trzech dni od ostatniego dnia nieobecności w szkole dostarczyć wychowawcy pisemne usprawiedliwienie od rodziców lub zwolnienie lekarskie;
 9. realizować obowiązek szkolny zgodnie z obowiązującymi w ustawie o systemie oświaty zapisami; za nierealizowanie obowiązku szkolnego uznaje się nieusprawiedliwione opuszczenie 50% zajęć w jednym miesiącu nauki;
 10. przychodzić do szkoły w czystym i schludnym (osłaniającym brzuch, dekolt
  i plecy) stroju oraz poruszać się na terenie szkoły w obuwiu zmiennym;
 11. przychodzić do szkoły w stroju galowym tj. biała bluzka lub koszula i ciemna spódnica lub spodnie w dni świąt szkolnych i narodowych, oraz z okazji uroczystych apeli i akademii;
 12. naprawić wyrządzone przez siebie szkody lub pokryć koszty naprawy;
 13. bezwzględnie przestrzegać regulaminów klasopracowni.
 1. Uczniom zabrania się:
 1. farbowania włosów;
 2. noszenia fryzur wyzywających;
 3. malowania paznokci;
 4. przychodzenia do szkoły w makijażu;
 5. noszenia biżuterii mogącej stanowić zagrożenie dla swojego zdrowia i zdrowia innych;
 6. fotografowania, nagrywania, filmowania nauczycieli i uczniów bez ich zgody;
 7. jedzenia i picia podczas zajęć lekcyjnych;
 8. używania telefonów komórkowych, nośników mp3, mp4 itp. podczas trwania zajęć szkolnych (w godzinach lekcyjnych).

 

§ 101.

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

 

 1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy oddziału.
 2. Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły.
 3. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, grupę uczniów bądź za pośrednictwem samorządu uczniowskiego.
 4. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie.
 5. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze wskazaniem właściwego adresata.
 6. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
 7. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego.
 8. Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia sprawy.
 9. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 10. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które dekretowano skargę.
 11. Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie.

 

§ 102.

 

 1. Ucznia można nagrodzić za:
 1. wybitne osiągnięcia w nauce,
 2. wzorową postawę uczniowską,
 3. reprezentowanie Szkoły w olimpiadach, konkursach i zawodach,
 4. działalność na rzecz społeczności lokalnej i ochrony środowiska naturalnego.
 1. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:
 1. pochwała wychowawcy wobec całej klasy;
 2. pochwała wpisywana do klasowego zeszytu uwag;
 3. pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów Szkoły;
 4. list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców;
 5. dyplom uznania od Dyrektora;
 6. nagroda rzeczowa.
 1. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
 2. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.
 3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.
 4. Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.
 5. Uczeń ma prawo do równego traktowania i otrzymania sprawiedliwej nagrody. Uczeń, który czuje się pokrzywdzony ze względu na niesprawiedliwą nagrodę ma prawo wnieść zastrzeżenia do Dyrektora w terminie 7 dni od otrzymania nagrody.

 

§ 103.

 

 1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom, o których mowa w § 100 ust.4,5  uczeń może zostać ukarany:
 1. upomnieniem wychowawcy klasy;
 2. pozbawieniem pełnienia w klasie funkcji;
 3. upomnieniem lub naganą Dyrektora;
 4. wykluczeniem z reprezentowania szkoły na zewnątrz;
 5. zawieszeniem praw ucznia (w całości lub częściowo);
 6. obniżeniem oceny zachowania;
 7. przeniesieniem do innej klasy;
 1. Dyrektor może również wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
 2. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
 3. O zamiarze ukarania ucznia oraz o nałożonej karze informuje się rodziców z wyjątkiem upomnień udzielanych w trybie natychmiastowym.
 4. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 4.
 5. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
 6. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.
 7. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przed podjęciem rozstrzygnięcia Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.
 8. Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły za szczególnie rażące naruszenie szkolnych obowiązków i postanowień Statutu.
 9.  Można odstąpić od wystąpienia o zastosowanie kary przewidzianej w ust. 9,
  w okolicznościach określonych w ust. 10, za poręczeniem właściwego zachowania ucznia, udzielonym przez nauczyciela, organ Samorządu Uczniowskiego albo Radę Rodziców.
 10.  Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 9 i ust. 10 określają odrębne przepisy.

 

§ 104.

 

 1. Rada  Pedagogiczna  może  skierować  wniosek  do Dyrektora Szkoły o skreślenie pełnoletniego ucznia z listy uczniów. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły.
 2. Rada  Pedagogiczna  może  skierować  wniosek  do Dyrektora  Szkoły o  rozpoczęcie  procedury karnego  przeniesienia  do  innej  szkoły. Decyzję  w  sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Kurator  Oświaty.
 3. Wykroczenia  stanowiące  podstawę    do  skreślenia  z  listy uczniów  (a  także  będące  podstawą  złożenia wniosku  o  przeniesienie  do  innej  szkoły:
 1. świadome  działanie  stanowiące  zagrożenie  życia  lub  skutkujące  uszczerbkiem  zdrowia  dla innych  uczniów lub  pracowników Szkoły;
 2. rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;
 3. świadome  fizyczne  i  psychiczne  znęcanie  się  nad  członkami  społeczności  szkolnej  lub naruszanie   godności, uczuć  religijnych lub narodowych;
 4. dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;
 5. kradzież;
 6. wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;
 7. wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;
 8. czyny nieobyczajne;
 9. stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu     bomby;
 10. notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania        wcześniejszych środków dyscyplinujących;
 11. zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej;
 12. fałszowanie dokumentów szkolnych;
 13. popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.
 1. Wyniki  w  nauce  nie  mogą  być  podstawą  do  skreślenia  ucznia  ze  Szkoły  czy  też  wnioskowania  o przeniesienie do innej szkoły.
 2. Jeżeli  absencja  ucznia  w  opinii  Rady  Pedagogicznej  uniemożliwia  realizację  obowiązku  szkolnego, może ona podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy.
 3. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić po wcześniejszym zastosowaniu następujących środków:
 1. powiadomienie rodziców o zaistniałym zdarzeniu;
 2. udzieleniu nagany Dyrektora Szkoły;
 3. karnym  przeniesieniu do innej klasy (opcjonalnie).
 1. Procedura postępowania przy skreśleniu z listy uczniów i karnego przeniesienia do innej szkoły stanowi oddzielny dokument.

 

ROZDZIAŁ IX

Ocenianie wewnątrzszkolne

§ 105.

 

 1. Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych. Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. Poniższe zasady oceniania dotyczą wszystkich nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół w Wąglikowicach.

 

§ 106.

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;
 2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 4. dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 6. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców;
 2. ustalanie kryteriów oceniania  zachowania;
 3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz  śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania , według skali i w formach przyjętych w danej szkole;
 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
 5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
  z zachowania według skali o której mowa w Rozporządzeniu MEN;
 6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

    

§ 107.

 

 1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o:
 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

 

§ 108.

 

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
 2. Nauczyciel uzasadnia  ustaloną   ocenę.
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców, sprawdzone
  i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom.

    

§ 109.

 

 1. Nauczyciel  jest obowiązany, na podstawie  opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować  wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub  specyficzne trudności w uczeniu się,  uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. Wymagania te w formie pisemnej nauczyciel przekazuje dyrektorowi szkoły oraz informuje o nich rodziców ucznia.
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, informatyki/ zajęć komputerowych, techniki/ zajęć technicznych, sztuki,  plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia  w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.           

§ 110.

 

 1. Rok szkolny składa się z dwóch półroczy:
 1. Półrocze I trwa od 1 września do 31 stycznia;
 2. Półrocze II trwa od 1 lutego do dnia zakończenia roku szkolnego zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.
 1. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się co najmniej raz w ciągu  roku szkolnego,  w terminach określonych w ust. 1.

2a. Uczeń podlega klasyfikacji:

 1. śródrocznej i rocznej;
 2. końcowej.
 1. Klasyfikacja roczna  w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych z zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i w gimnazjum  polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
  i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali.
 3. Na tydzień przed końcowo rocznym  klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są obowiązani poinformować ucznia (a za jego pośrednictwem jego rodziców ) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 4. O przewidywanych ocenach niedostatecznych wychowawcy informują rodziców
  w formie pisemnej na miesiąc przed zakończeniem półrocza (roku szkolnego). Szczegółowe terminy informowania rodziców o przewidywanych dla ucznia ocenach (w tym niedostatecznych) ustalane są corocznie przez dyrektora szkoły
  w "Kalendarzu roku szkolnego" i udostępniane na tablicach informacyjnych
  w szkole.
 5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 7. Na klasyfikację końcową składają się:
 1. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy programowo najwyższej;
 2. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych;
 3. roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
 1. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej w szkole danego typu.
 2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.
 3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

§ 111.

 

 1. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do podania uczniom z początkiem roku szkolnego szczegółowych kryteriów ustalania stopni bieżących, klasyfikacyjnych śródrocznych i końcowo rocznych z jego przedmiotu zgodnych z ogólnymi kryteriami.
 2. Kryteria te opracowuje na piśmie zespół przedmiotowy i są one jednakowe dla wszystkich uczniów z danej klasy (dla wszystkich oddziałów poszczególnych klas),
  z wyjątkiem tych uczniów, względem których orzeczono obniżenie wymagań edukacyjnych. Kryteria te tworzą przedmiotowy system oceniania dla danego przedmiotu.
 3. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w  następujący sposób:
  1. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi;
  2. Ocenianie bieżące polega na odnotowaniu wyników obserwacji pracy ucznia
   w dzienniku lekcyjnym stosując stopnie według skali:
 1. stopień celujący (cel-6),
 2. stopień bardzo dobry (bdb-5),
 3. stopień dobry (db-4),
 4. stopień dostateczny (dst-3),
 5. stopień dopuszczający (dop-2),
 6. niedostateczny (ndst-1);

2a) Stopnie o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a-e są stopniami pozytywnymi, natomiast stopień negatywny określony został w ust. 3 pkt 2 lit. f.

 1. Ocenianie klasyfikacyjne śródroczne w klasach I-III polega na wypełnieniu dla każdego ucznia świadectwa opisowego. Każdy wychowawca klas I-III ma obowiązek wręczenia uczniom/rodzicom śródrocznego świadectwa opisowego podczas półrocznego spotkania z rodzicami.
 2. Ocenianie klasyfikacyjne końcowo roczne w klasach I-III polega na określeniu dla każdego ucznia oceny opisowej w dzienniku lekcyjnym oraz wypełnieniu szkolnego świadectwa opisowego wręczanego uczniowi na zakończenie roku szkolnego.  Ocena opisowa ucznia przewidzianego do promowania do następnej klasy powinna zawierać sformułowanie: "Osiągnięcia edukacyjne ucznia oceniam pozytywnie".
 3. Oprócz kart opisowych nauczyciele klas I-III stosują różnorodne formy ustnych ocen bieżących (np. w formie pochwały, gratulacji, komentarza).
 1. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,  począwszy od klasy IV,  ustala się według następującej skali :
  1. stopień celujący – 6;
  2. stopień bardzo dobry – 5;
  3. stopień dobry – 4;
  4. stopień dostateczny – 3;
  5. stopień dopuszczający – 2;
  6. stopień  niedostateczny -  1;
 2. Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów
  z wyłączeniem  stopni: celującego, dopuszczającego i niedostatecznego.
 3. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się wg poniższej skali stosując następujące ogólne kryteria oceniania:

Stopień

Stopień
wyrażony słownie

Ogólne kryteria ustalania stopni

6

celujący
(cel)

Zakres i jakość wiadomości: Wiadomości zdobyte poprzez samodzielną lekturę, a ich zakres zgodny z wymaganiami programowymi zawartymi w podstawie programowej;

 

 sobą w systematyczny układ

 

Rozumienie materiału naukowego: Zgodne z nauką rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: Samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych

Kultura przekazywania wiadomości: Poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, wysoki stopień kondensacji wypowiedzi

5

bardzo
dobry
(bdb)

Zakres i jakość wiadomości: opanowanie całego materiału programowego (koniec roku lub półrocza); wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ

Rozumienie materiału naukowego: Właściwe rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez ingerencji nauczyciela

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: Umiejętne wykorzystywanie wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela

Kultura przekazywania wiadomości: Poprawny język, styl, poprawne posługiwanie się terminologią naukową, kondensacja wypowiedzi na zasadzie zgody z wymaganiami poszczególnych przedmiotów nauczania

4

dobry
(db)

Zakres i jakość wiadomości: Opanowanie materiału programowego; wiadomości powiązane związkami logicznymi

Rozumienie materiału naukowego: Poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk inspirowane przez nauczyciela

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: Stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowane przez nauczyciela

Kultura przekazywania wiadomości: Brak błędów językowych, usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmowane w terminach naukowych, język umiarkowanie skondensowany

3

dostateczny
(dst)

Zakres i jakość wiadomości: Zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu; wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi

Rozumienie materiału naukowego:  Dość poprawne rozumienie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnianie ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: Stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela

Kultura przekazywania wiadomości: Niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazywane w języku zbliżonym do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi

2

dopuszczający
(dop)

Zakres i jakość wiadomości: Niepełna znajomość podstawowego materiału programowego; wiadomości luźno zestawione

Rozumienie materiału naukowego: Brak rozumienia podstawowych uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: Brak umiejętności stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela

Kultura przekazywania wiadomości: Liczne błędy, nieporadny styl, trudności w wysławianiu

1

niedostateczny
(ndst)

Zakres i jakość wiadomości: Rażący brak wiadomości programowych i jedności logicznej między wiadomościami

Rozumienie materiału naukowego:  Zupełny brak rozumienia uogólnień oraz kompletna nieumiejętność wyjaśniania zjawisk

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: Zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy

Kultura przekazywania wiadomości: Bardzo liczne błędy, rażąco nieporadny styl, duże trudności w mówieniu językiem literackim

 

 1. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:
 1. zakres wiadomości i umiejętności;
 2. rozumienie materiału naukowego;
 3. umiejętności stosowania wiedzy;
 4. kultura przekazywania wiadomości.
 1. Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny bieżącej:
 1. odpytywanie ustne;
 2. sprawdziany pisemne;
 3. prace domowe;
 4. projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów;
 5. estetyka zeszytu przedmiotowego;
 6. ocena aktywności ucznia podczas zajęć;
 7. działalność pozalekcyjna ucznia.
 1. Ustala się następującą skalę ocen za prace i sprawdziany pisemne

% wykonanych zadań

ocena

0 – 30%

1

niedostateczny

31-35%

2-

dopuszczający-

36– 44%

2

dopuszczający

45-49%

2+

dopuszczający+

50 – 56%

3-

dostateczny-

57 – 63%

3

dostateczny

64- 70%

3+

dostateczny+

71 – 76%

4-

dobry-

77 – 83%

4

dobry

84 – 89%

4+

dobry+

90 – 92%

5-

bardzo dobry-

83 – 94%

5

bardzo dobry

95 – 96%

5+

bardzo dobry+

97 – 98%

6-

celujący-

99-100%

6

celujący

 

 

 

 

 1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcowo roczne wpisuje się do dziennika i arkusza ucznia w pełnym brzmieniu.
 2.  Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów
  z wyłączeniem stopni: celującego i niedostatecznego.
 3.  Ocenę śródroczną/ końcowo roczną ustala się w oparciu o oceny bieżące z odpowiedzi ustnych, sprawdzianów pisemnych, prac domowych - obowiązkowych i nadobowiązkowych, za wiedzę i umiejętności oraz za aktywność i osiągnięcia obserwowane podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych.
 4.  Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 5.  Ustalona przez nauczyciela niedostateczna końcowo roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 6. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 7. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

§ 112.

 

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania powinna uwzględniać
  w   szczególności:
 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 3. dbałość o honor i tradycje szkoły;
 4. dbałość o piękno mowy ojczystej;
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 7. okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Ocenę zachowania uczniów ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii
  i informacji o uczniu od uczących go nauczycieli, pracowników administracji
  i obsługi, rodziców, mieszkańców, uczniów i instytucji wspomagających proces wychowania z którymi współpracuje szkoła.
 2. Ustalona przez wychowawcę klasy ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna. Rada Pedagogiczna mocą uchwały może zobowiązać wychowawcę do ponownego ustalenia oceny zachowania, jeżeli nie zachował on trybu przewidzianego niniejszym systemem oceniania.
 3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
 1. oceny z zajęć edukacyjnych;
 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 1. W klasach I-III szkoły podstawowej bieżąca, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne    zachowania  są  ocenami  opisowymi.
 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni  psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 1. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
  1. wzorowe;
  2. bardzo dobre;
  3. dobre;
  4. poprawne;
  5. nieodpowiednie;
  6. naganne.
 2. Ocenę klasyfikacyjna zachowania  ustala się wg kryteriów przewidzianych dla  śródrocznej oceny zachowania.
 3. Śródroczną ocenę zachowania uczniów od klasy IV 14 ustala się według poniższej skali i z uwzględnieniem poniższych kryteriów:

 

ocena

Ocenę otrzymuje uczeń, który:

wzorowe
(wz)

 1. wzorowo wypełnia obowiązki szkolne;
 2. rozwija samodzielnie swoje zainteresowania i uzdolnienia;
 3. osiąga sukcesy na szczeblu szkoły, regionu, województwa  olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych itp.;
 4. systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne;
 5. bierze czynny udział w życiu szkoły, klasy, środowiska, samorządu uczniowskiego, w kołach zainteresowań i organizacjach społecznych;
 6. godnie reprezentuje szkołę w środowisku (udział w uroczystościach szkolnych, patriotycznych, pracach użytecznych na rzecz szkoły i środowiska itp.);
 7. jest uczciwy w codziennym postępowaniu;
 8. nie ulega nałogom, dba o kulturę słowa;
 9. ma najwyżej 3 spóźnienia;
 10. udziela się na rzecz wolontariatu. 

bardzo dobre
(bdb)

 1. bardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne;
 2. bierze udział w olimpiadach przedmiotowych, zawodach   sportowych, konkursach itp.;
 3. nie ulega nałogom, dba o kulturę słowa;
 4. przestrzega ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa na terenie   szkoły i poza nią (prowadzenie pojazdów mechanicznych, jazda rowerem, na rolkach, itp.)
 5. dba o higienę osobistą, a jego strój jest odpowiedni na co dzień   oraz podczas uroczystości szkolnych i państwowych;
 6. nie ma więcej  niż 5 spóźnień

dobre

(db)

 1. jest uczciwy, sumienny, dobrze wywiązuje się z podjętych zadań;
 2. przestrzega obowiązki ucznia i przepisy porządkowe regulaminu szkoły;
 3. systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne;
 4. nie ulega nałogom, dba o kulturę słowa;
 5. dba o mienie szkoły i mienie publiczne, estetykę i ład otoczenia;
 6. dba o higienę osobistą;
 7. bierze udział w życiu klasy  i szkoły;
 8. nie ma więcej niż 10 spóźnień

poprawne
(popr)

 1. przestrzega postanowień Statutu Szkoły, a w przypadku drobnego  jego naruszenia, po zwróceniu uwagi zmienia swoje postępowanie;
 2. osiąga pozytywne wyniku w nauce;
 3. stara się dobrze wykonywać swoje obowiązki;
 4. nie ma więcej niż 10 spóźnień lub 12  godzin   nieusprawiedliwionych w półroczu;
 5. nie angażuje się w życie klasy, środowiska;
 6. nie ulega nałogom;
 7. jego kultura osobista i postawa etyczna nie budzą poważniejszych zastrzeżeń;
 8. wykazuje przeciętne zaangażowanie w życiu klasy i szkoły;

nieodpowiednie
(ndp)

 1. nie przestrzega zapisów Statutu Szkoły, a uwagi osób dorosłych nie przynoszą oczekiwanych rezultatów;
 2. wielokrotnie narusza normy współżycia społecznego;
 3. notorycznie spóźnia się na lekcje i nie usprawiedliwia tych spóźnień;
 4. ma ponad 12 godzin nieusprawiedliwionych;
 5. nie interesuje się życiem klasy i szkoły;
 6. lekceważy obowiązki szkolne;
 7. nie bierze udziału w uroczystościach szkolnych i patriotycznych;
 8. niszczy mienie szkolne i mienie prywatne;
 9. nosi wyzywające stroje, biżuterię;

naganne

(ng)

 1. zaniedbuje obowiązki szkolne;
 2. nie przestrzega zapisów Statutu Szkoły, a uwagi osób dorosłych nie przynoszą oczekiwanych rezultatów;
 3. nie uczęszcza na zajęcia szkolne (wagaruje), w nauce osiąga wyniki znacznie poniżej swoich możliwości, nie stara się poprawić stopni;
 4. ulega nałogom,
 5. jest wulgarny i arogancki wobec kolegów i osób dorosłych;
 6. niszczy mienie szkolne, publiczne i prywatne, nie szanuje pracy innych;
 7. wszedł w konflikt z prawem (jest odpowiedzialny za pobicie, wymuszanie, kradzieże na terenie szkoły i poza nią);
 8. uwagi i działania wychowawcze nie odnoszą żadnego pozytywnego skutku.

 

 1.  Oceną wyjściową  przy ustalaniu ocen zachowania jest ocena dobra
 2. Ocena zachowania wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych za:
 1. Kulturę osobistą ucznia, gdzie:
 1.  czynniki pozytywne podwyższające ocenę (powyżej dobrej) to:
 • troska o estetykę własnego wyglądu i estetykę otoczenia,
 • dbałość o higienę osobistą,
 • życzliwość i kulturalny stosunek do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • troska o kulturę słowa i dyskusji,
 • poszanowanie godności własnej i innych,
 1. czynniki negatywne obniżające ocenę ( poniżej dobrej), to:
 • celowe i świadome naruszenie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych;
 • zbyt nieestetyczny wygląd
 1. Stopień pilności i systematyczności ucznia, gdzie:
 1. czynniki pozytywne podwyższające ocenę (powyżej dobrej) to:
 • sumienność w nauce i obowiązkach szkolnych,
 • przezwyciężanie trudności w nauce (wytrwałość, samodzielność, dążenie do doskonalenia wiedzy i umiejętności),
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień (udział w kołach zainteresowań, olimpiadach, konkursach itp.),
 • systematyczność i punktualność uczęszczania na zajęcia szkolne.
 1.  czynniki  negatywne obniżające ocenę (poniżej dobrej):
 • celowe i świadome naruszanie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych,
 • nieusprawiedliwione godziny nieobecności:

do 1 godziny

ocena wzorowa

2 – 3 godziny

ocena bardzo dobra

4 - 8 godzin

ocena dobra

9 – 12 godzin

ocena poprawna

13– 15 godzin

ocena nieodpowiednia

powyżej 15 godzin

ocena naganna

 

 

 

 

 

 

 

 

Za opuszczenie bez usprawiedliwienia 40 godzin zajęć lekcyjnych uczeń może zostać ukarany naganą Dyrektora Szkoły.

 1. Stopień przestrzegania norm społecznych, etycznych:
 1. czynniki pozytywne podwyższające ocenę:
 • reagowanie na przejawy zła,
 • szacunek dla pracy innych,
 • pomoc innym,
 • troska o mienie szkolne i indywidualne,
 • udział w pracach samorządu i innych pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
 • przejawianie inicjatywy dotyczącej funkcjonowania szkoły.
 1. czynniki negatywne obniżające ocenę: 
 • celowe i świadome naruszanie powyżej sformułowanych czynników pozytywnych,
 • postawa egoistyczna, samolubna,
 • lekceważący stosunek do zespołu klasowego, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • agresja, akty wandalizmu.
 1. W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, elementarne naruszenie norm prawnych, drastyczne naruszenie norm obyczajowych), uchwałą Rady Pedagogicznej uczniowi można wystawić ocenę naganną, nawet wtedy, gdyby był pod innym względem wzorowy.
 2. Dokumentację trybu oceniania stanowi poniższy wzór indywidualnej karty ucznia.

 

 

 

 

 

 

 

Ocena z zachowania proponowana przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów

 

Samoocena

ucznia

 

Ocena klasy

 

 

Ocena wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wychowawca klasy ustalający śródroczną lub końcowo roczną ocenę zachowania ucznia ma obowiązek na żądanie przekazać jego rodzicom pisemne uzasadnienie tej oceny.
 2. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia w szkole może być:
 1. do pięciu (5) dni nauki – zwolnienie wypisane przez rodziców ;
 2. powyżej 5 dni, obowiązkowo zwolnienie, zaświadczenie lekarskie lub inny stosowny dokument.

 

§ 113.

 

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej  stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, nauczyciel przedmiotu określa formy pomocy stwarzające uczniowi szansę uzupełnienia braków.
 2. O planowanych formach pomocy zainteresowany nauczyciel na piśmie informuje wychowawcę oraz dyrektora szkoły podczas zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej. Wychowawca powiadamia o powyższym ucznia i jego rodziców
  z początkiem nowego półrocza.
 3. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, oraz w porozumieniu z rodzicami ucznia.

 

§ 114.

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych.

 

 1. Za  przewidywaną  ocenę  roczną  przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną    przez  nauczyciela  zgodnie  z terminem ustalonym w Statucie Szkoły.
 2. Uczeń  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny  tylko    w  przypadku  gdy  co najmniej  połowa  uzyskanych  przez  niego  ocen  cząstkowych  jest  równa  ocenie, o  którą się  ubiega, lub od niej wyższa.
 3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
 1. frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);
 2. usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
 3. przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;
 4. uzyskanie  z  wszystkich  sprawdzianów  i  prac  pisemnych  ocen  pozytywnych  (wyższych  niż    ocena  niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
 5. skorzystanie  z  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela form  poprawy, w tym  konsultacji  indywidualnych.
 1. Uczeń lub rodzic, ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego   terminu  poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.
 2. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4.
 3. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu wyraża  zgodę  na przystąpienie do poprawy oceny.
 4. W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z  warunków  wymienionych  w  punkcie  4,   prośba  ucznia  zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.
 5. Uczeń  spełniający wszystkie warunki  najpóźniej  na  7  dni przed  klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.
 6. Sprawdzian,  oceniony  zgodnie  z  przedmiotowym  systemem  oceniania,  zostaje  dołączony  do  dokumentacji wychowawcy klasy.
 7. Poprawa oceny rocznej  może  nastąpić jedynie  w przypadku,  gdy sprawdzian został zaliczony na  ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.
 8.  Ostateczna  ocena  roczna  nie  może  być  niższa  od  oceny  proponowanej,  niezależnie  od  wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

 

§ 115.

 

 1. Uczeń może  być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej  oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

3a. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

 1. realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
 2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

3b. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny z zachowania.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 3. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami.
 4. O terminie przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator informuje Dyrektora Szkoły. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się i przechowuje protokół wg wzoru i w miejscu ustalonym przez Dyrektora Szkoły.
 5. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki/ zajęć technicznych, zajęć komputerowych/informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisji, w skład której wchodzą:
 1. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja,
  w skład której wchodzą:
 1. dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
 1. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia.
 2. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
  w szczególności:
 1. imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji;
 2. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 3. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
 4. imię i nazwisko ucznia;
 5. zadania egzaminacyjne;
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
  o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana”.
 3. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy
  w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną).

 

§ 116.

 

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna  z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z   zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
  w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem  
  i jego rodzicami.
 2. W skład komisji wchodzą:
 1. w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 1. dyrektor  szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji,
 2. wychowawca oddziału,
 3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 4. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 5.  przedstawiciel rady rodziców,
 6. pedagog, jeżeli jest zatrudniony,
 7. psycholog. jeżeli jest zatrudniony.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4, może być zwolniony z udziału
  w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 3. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7a. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,
a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

 c) zadania sprawdzające,

d) ustaloną ocenę klasyfikacyjną;

e) imię i nazwisko ucznia;

f) nazwę zajęć z których przeprowadzony był sprawdzian;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem;

e) imię i nazwisko ucznia.

 1. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2.  Do protokołu, o którym mowa w ust. 8 dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 3.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,  
  o którym mowa w ust. w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 
  w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 4. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

 

§ 117.

 

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Wniosek do Rady Pedagogicznej o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego składa uczeń lub jego rodzice w terminie ustalonym przez dyrekcję Szkoły.
 3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej.
 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 6. Uczeń uzyskujący promocję warunkową ma obowiązek do końca grudnia danego roku szkolnego zaliczyć materiał objęty podstawą programową przedmiotu,
  z którego nie zdał egzaminu poprawkowego. Niezaliczenie go skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej na I półrocze z danego przedmiotu.
 7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 8.  W skład komisji wchodzą:
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

10a. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 1. Termin egzaminu  poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 2.  Nauczyciel egzaminujący przygotowuje zestaw egzaminacyjny, przewidujący wymagania edukacyjne na każdy stopień. Zestaw ten jest dopuszczany do egzaminu przez przewodniczącego komisji.
 3.  Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
 1. skład komisji;
 2. termin egzaminu;
 3. zadania egzaminacyjne;
 4. ustaloną przez komisję ocenę klasyfikacyjną;
 5. imię i nazwisko ucznia;
 6. nazwę zajęć edukacyjnych.
 1.  Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 2.  Protokół przechowuje się zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia dokumentacji szkolnej lub w miejscu określonym przez dyrektora szkoły.
 3. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 4. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć
  z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.
 5. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

§ 118.

 

 1. Uczeń klasy I - III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, chyba, że nie opanował podstawy programowej i nie rokuje uzupełnienia braków w klasie programowo wyższej.
 1. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I - III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię pedagogiczno - psychologiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami ucznia.
 2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w szkołach podstawowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną  ocenę klasyfikacyjną.
 4. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

 

§ 119.

Ogólnoszkolne zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych.

 

 1. Za sprawdzian pisemny (klasówkę, pracę klasową) uznaje się każdą kontrolną pisemną pracę ucznia obejmującą dowolny zakres treści przeprowadzany z całą klasą. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać sprawdziany pisemne uczniów do końca roku szkolnego.
 2. Jako kartkówkę uznaje się krótkotrwałą, pisemną formę pracy kontrolnej (przewidzianą na najdłużej 15 minut) z zakresu ostatnich 3 lekcji, stosowaną
  w sposób systematyczny i planowy w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz zmobilizowania uczniów do systematycznej nauki - zakończoną wystawieniem oceny. Dla kartkówek nie przewiduje się poprawiania stopnia.
 3. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy. Uczniowie, w stosunku do których nauczyciel podejrzewa brak samodzielności w pisaniu sprawdzianu powinni zostać odpytani z zakresu sprawdzianu w najbliższym możliwym czasie w obecności klasy. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas sprawdzianu pisemnego może być podstawą ustalenia stopnia niedostatecznego.
 4. Nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia pisemnych prac kontrolnych
  w terminie dwóch tygodni. Do czasu oddania poprawionego sprawdzianu nauczyciel nie powinien przeprowadzać następnego sprawdzianu pisemnego. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu wg poniższych zasad:
 1. uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela;
 2. rodzice uczniów mają wgląd do poprawionych prac pisemnych swoich dzieci na terenie szkoły po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu;
 3. na życzenie rodziców, za pośrednictwem ucznia, nauczyciel wykonuje  kserokopię sprawdzianu i udostępnia ją rodzicom na stałe, odnotowując na oryginale pracy pisemnej fakt przekazania kopii.
 1. Szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych w klasach I-III szkoły podstawowej:
 1. częstotliwość sprawdzianów pisemnych w klasach I-III ustala nauczyciel, dostosowując ich liczbę do możliwości psychofizycznych uczniów;
 2. sprawdziany pisemne są zapowiadane w klasach I-III z przynajmniej
  dwudniowym wyprzedzeniem;
 3. poprawianie sprawdzianu pisemnego polega na podkreśleniu błędów w kolorze czerwonym i naniesieniu poprawnej formy wraz z komentarzem nauczyciela.
 1. Szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych w klasach
  w klasach od IV:
 1. prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów; jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od daty oddania pracy. Nauczyciel - na wniosek ucznia - ma obowiązek ustalić termin i miejsce pisania sprawdzianu;
 2. nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi odpytać z przewidzianego sprawdzianem zakresu materiału lub sprawdzić przewidziane sprawdzianem umiejętności ucznia, który nie napisał w terminie ww. sprawdzianu;
 3. poprawa prac klasowych jest dobrowolna i musi się odbyć w ciągu dwóch tygodni od daty rozdania prac. Uczeń poprawia ją tylko raz. O poprawę sprawdzianu wnioskuje uczeń. Termin i formę poprawy ustala nauczyciel, informując o niej ucznia;
 4. każdy stopień uzyskany podczas poprawiania pracy klasowej wpisuje się do dziennika obok pierwszego stopnia z tego sprawdzianu. Jeżeli uczeń podczas poprawy sprawdzianu uzyskał stopień wyższy, poprzedni stopień nie jest uwzględniany podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej;
 5. sprawdziany pisemne są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie trzy sprawdziany pisemne, w ciągu dnia - jeden. Nauczyciel planujący przeprowadzanie sprawdzianu wpisuje ołówkiem w dzienniku lekcyjnym temat sprawdzianu z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile nie zaplanowano już w danym tygodniu 3 sprawdzianów;
 6. nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację, przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów, wymaganą do otrzymania określonej oceny. Sprawdziany bez przygotowanej punktacji nie mogą być przeprowadzane.
 1. Na koniec półrocza (roku szkolnego) nie przewiduje się sprawdzianu końcowego (zaliczeniowego).
 2. Nauczyciel poprawiający sprawdzian pisemny ma obowiązek uwzględnić poniższe zasady ustalania ocen:

 

% maks. liczby punktów.

ocena

0 – 30

niedostateczny

31 - 49

dopuszczający

50 - 70

dostateczny

71 - 89

dobry

90 – 96

bardzo dobry

97 -100

celujący

 

 

 

 

§ 120.

 

Trzykrotne nieodrobienie pracy domowej, brak zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego może być podstawą do ustalenia cząstkowej oceny niedostatecznej
z danego przedmiotu.

 

§ 121.

 

 1. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą.
 2. Brak lub źle wykonana praca nadobowiązkowa nie może być podstawą do ustalenia uczniowi oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej.

 

§ 122.

 

 1. Dopuszcza się w szkole ustalenie innych zasad oceniania uczniów w formie nowatorstwa, innowacji czy eksperymentów pedagogicznych, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i rodziców zainteresowanych uczniów.
 2. Zgodę na stosowanie innych zasad oceniania wyraża na piśmie dyrektor szkoły po otrzymaniu od nauczyciela szczegółowej, pisemnej informacji o odmiennych zasadach oceniania odrębnie dla każdej klasy.

 

§ 123.

 

Wskazane jest prowadzenie przez nauczycieli klas od IV wzwyż szkoły podstawowej
kart obserwacji ucznia lub klasy, umożliwiających notowanie nabytych umiejętności czy zdobytej wiedzy. Fakt prowadzenia karty obserwacji podany jest do wiadomości uczniów i ich rodziców. Karta przechowywana jest
w dzienniku lekcyjnym lub innym miejscu, wskazanym przez dyrektora szkoły i może stanowić źródło informacji dla wychowawcy podczas spotkań z rodzicami uczniów.

 

§ 124.

 

Wskazane jest propagowanie wśród uczniów sposobów i zasad dokonywania oceny własnych postępów i osiągnięć (samoocena).

 

§ 125.

 

Ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalana jako średnia z ocen bieżących.

 

§ 126.

 

 1. Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu półrocza.
 2. Uczeń powinien otrzymywać oceny zarówno za odpowiedzi ustne, jak i samodzielne prace pisemne.
 3. Odstępstwa od powyższych zasad dopuszczalne są na przedmiotach: technika/ zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, sztuka, informatyka/ zajęcia komputerowe i wychowanie fizyczne.
 4. Oceny za prace pisemne wpisywane są do dziennika w kolorze czerwonym.

 

§ 127.

 

Uczniowi można ustalić ocenę klasyfikacyjną z co najmniej 3 ocen bieżących wystawionych podczas różnorodnych form kontroli poziomu wiedzy czy umiejętności.

§ 128.

 

 1. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 2. Uczeń od klasy IV kończący:
 1. klasę z wyróżnieniem - otrzymuje nagrodę w formie książkowej;
 2. szkołę z wyróżnieniem - otrzymuje nagrodę w formie książkowej, a jego rodzicom   wręczany jest list gratulacyjny podczas uroczystości  zakończenia roku szkolnego.
 1. Uczniom klas I-III nagrody książkowe za wzorową naukę i zachowanie przyznaje wychowawca klasy, uwzględniając następujące kryteria:
 1. wysokie wyniki nauczania, uwzględnione zapisami w kartach obserwacji oraz śródrocznej i końcowo rocznej ocenie opisowej;
 2. właściwe zachowanie na terenie szkoły i poza nią w stosunku do kolegów, rodziców, nauczycieli i pracowników obsługi szkoły;
 3. obowiązkowość - systematyczne wywiązywanie się z powierzonych zadań;
 4. aktywne uczestnictwo w zajęciach;
 5. wysoka frekwencja.
 1. Nagrody nie może otrzymać uczeń, który ma nieusprawiedliwione nieobecności i nieuzasadnione spóźnienia.
 2. Nagrody książkowe zapewnia Rada Rodziców w miarę własnych możliwości  finansowych.

 

§ 129.

 

 1. Dyrektor szkoły przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski z funkcjonowania szkolnego systemu oceniania.
 2. Uwagi zgłaszane do dyrektora Szkoły przez nauczycieli, uczniów i rodziców są podstawą do dokonywania analizy i zmian w niniejszym dokumencie.

 

 

ROZDZIAŁ X

Ocenianie zewnętrzne

 

 

§130.

Egzamin ósmoklasisty

 

 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie Rozporządzenia z dnia 1sierpnia 2017r. w sprawie egzaminu ósmoklasisty. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla uczniów szkoły podstawowej.
 2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe i jest przeprowadzany w 3 kolejnych dniach w których uczeń zdaje:
 1. pierwszego dnia - język polski;
 2. drugiego dnia matematykę;
 3. trzeciego dnia język obcy nowożytny i  jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
 1. Egzamin ósmoklasisty:
 1. z języka polskiego — trwa 120 minut;
 2. z matematyki — trwa 100 minut;
 3. z języka obcego nowożytnego i z przedmiotu do wyboru, o którym mowa Ustawie — trwa po 90 minut.
 1. Do egzaminu ósmoklasisty uczeń przystępuje z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.
 2. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
 3. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
 4. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
 5. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
 1. nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo
 2. przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest uczniem.
 1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.
 2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.
 1. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła.
 2. Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty.
 3. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, o której mowa w art. 44zzr ust. 5 ustawy, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
 4. Obserwatorami egzaminu ósmoklasisty mogą być:
 1. delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
 2. delegowani przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
 3. delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkoły wyższej, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, posiadający upoważnienie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 1. Osoby, o których mowa w ust. 2, nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty.
 2. W przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiesza lub przerywa egzamin ósmoklasisty z tego przedmiotu i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 3.  Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, podejmuje decyzję w sprawie dalszego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.
 4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o uzyskanym przez ucznia tytule laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego, o których mowa w Ustawie, uprawniającym do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.
 5. W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyniku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu wpisuje się

100 % punktów” oraz odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 

ROZDZIAŁ XI

Zasady rekrutacji, obowiązek szkolny

 

§ 131.

 

Zasady rekrutacji do przedszkola, szkoły podstawowej określa odrębny regulamin sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie w porozumieniu z organem prowadzącym szkoły.

 

ROZDZIAŁ XII
Postanowienia końcowe

§ 132.

 

 1. Zespół Szkół jest jednostką budżetową.
 2. W Szkołach wchodzących w skład Zespołu  mogą być tworzone środki specjalne.
 3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zespołu Szkół regulują odrębne przepisy.

 

§ 133.

 

 1. Zespół Szkół używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Tablice i stemple jednostek wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu i nazwę jednostki.
 3. Szkoły wchodzące w skład Zespołu mogą posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał.
 4. Zespół Szkół może prowadzić dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 134.

 

Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

§ 135.

 

 1. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 2. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa Ustawa.
 3. Regulaminy, o których mowa w Statucie stanowią oddzielne dokumenty regulujące pracę organów szkoły.

 

§ 136.

 

Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

 

  § 137.

 

Statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017r.

 

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

sks