Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Szkół w Wąglikowicach Zespół Szkół w Wąglikowicach

Wąglikowice, ul. Kościerska 8, tel. 58 686 12 23

Historia szkoły

Czcionka:

Historia szkoły

Lata 1830-1945

Kliknij, aby powiekszyć Szkoła w Wąglikowicach została utworzona w 1830 roku na mocy zarządzenia władz Królewskich w Gdańsku. Wąglikowice, podobnie jak całe Pomorze Gdańskie, znajdowały się wtedy pod zaborem pruskim. Do roku 1830 dzieci z szlacheckiej wsi Wąglikowice uczęszczały do szkoły parafialnej w Kościerzynie. Tamtejszy organista uczył je czytania w języku polskim. Nowo powołany obwód szkolny obejmował swym zasięgiem wsie Wąglikowice, Loryniec, Szludron, Wdzydze, Czarninę i Juszki. Opiekę nad szkołą sprawował majątek w Wielkim Klinczu, do którego tutejsza wieś należała.

 Pierwszym nauczycielem a zarazem kierownikiem szkoły został nauczyciel Lemańczyk, który swoją funkcję sprawował 9 lat. Wynagrodzenie jakie dyrektor Lemańczyk otrzymywał za swoją pracę zawierało gotówkę i deputat, na który składało się 12 korcy żyta, 32 centary siana, 2 kopy siana dla dwóch sztuk bydła, pastwisko w okresie letnim, jeden mórg ziemi za wsią, mały ogródek we wsi i przy szkole. Między rokiem 1840 a 1844 szkoła spłonęła w wyniku podpalenia. Wraz ze szkołą spłonęły akta szkolne. Początkowo nauka odbywała się w języku polskim, ale od 1863 już tylko w niemieckim.

       Kliknij, aby powiekszyć           Kliknij, aby powiekszyć  

W roku Kliknij, aby powiekszyć1873 kierownictwo w szkole objął nauczyciel Matloch, który później zmienił nazwisko na Masłowski. Założył on kronikę szkolną i uzupełnił o początkowy okres funkcjonowania szkoły. Po nim kierownictwo przejął jego syn Franc, który również zmienił nazwisko, tym razem na brzmiące niemiecko Mauberg. Kronika prowadzona do dnia dzisiejszego przez kolejnych dyrektorów zawiera wiele interesujących informacji o historii Wąglikowic. Liczba dzieci w szkole zaczęła wzrastać w związku z czym władze oświatowe postanowiły w 1874 roku, że dzieci z Wdzydz i Juszek będą uczęszczały do szkoły tylko trzy razy w tygodniu. Naukę musiano ograniczyć tylko do religii, czytania, pisania i rachunków.  Po pewnym czasie zarządzono aby we Wdzydzach i Juszkach zorganizować tzw. "szkołę wędrującą". Raz w tygodniu nauczyciel przyjeżdżał do dzieci w tych miejscowościach, a innego dnia dzieci dochodziły do szkoły w Wąglikowicach. Nie skorzystali z tej możliwości mieszkańcy Juszek wobec czego ich dzieci musiały chodzić do szkoły co drugi dzień. W 1875 roku postanowiono rozbudować szkołę i zaczęto zbierać środki wśród miejscowej ludności. Budowę nowej szkoły rozpoczęto na wiosnę 1884 roku, a zakończono jesienią. Dzieci kończyły naukę egzaminem w wieku 14 lat. Jeśli nie zdały egzaminu musiały w dalszym ciągu uczęszczać do szkoły. W roku szkolnym były trzy przerwy w nauce - ferie jesienne, na Boże Narodzenie i na żniwa. Kliknij, aby powiekszyć W 1898 roku szkołę w Wąglikowicach przekształcono na dwunastoklasową i sprowadzono drugiego nauczyciela. Nauka obejmowała następujące przedmioty: religia katolicka, niemiecki, rachunki, geometria, historia, geografia i przyroda. W 1910 roku dla dzieci z klas średnich i starszych wprowadzono 3 godziny ćwiczeń cielesnych tygodniowo. Zajęcia te obejmowały gimnastykę, zabawy ruchowe, saneczkarstwo i łyżwiarstwo. Trwały one po 5-10 minut i nie były obowiązkowe. Z okazji srebrnego wesela pary cesarskiej szkoła otrzymała trzy książki. Po przekazaniu 20 następnych tomów powstała w tutejszej szkole biblioteka. W czasie I Wojny Światowej nie przerwano lekcji w szkole. Kroniki odnotowały jedynie większą absencję uczniów. Starsze dzieci musiały zastąpić w pracach domowych dorosłych, powołanych do wojska.  Ostatni pruski kierownik szkoły Bruno Kossowski musiał zrezygnować z pracy w tutejszej palcówce, gdyż niedostatecznie znał język polski, który stał się językiem obowiązującym w szkole. Miejscowa ludność już od 1 listopada 1918 roku nie posyłała dzieci do szkoły, w której uczono w języku niemieckim. Pierwszy polski nauczyciel Marian Walczyk objął swoją posadę 1 października 1919 roku. Zmieniono wystrój szkoły. Obrazy rodziny cesarskiej zastąpiono obrazami świętych, a godło pruskie orłem białym. Zawszono również polską flagę. Po odzyskaniu niepodległości szczególnie uroczyście obchodzono święto 3 Maja. Duży nacisk w wychowaniu i nauczaniu kładziono na postawę patriotyczną młodzieży. W roku 1933 obudowano do istniejącego budynku szkoły piętrowe skrzydło.

                                                                                                           Kliknij, aby powiekszyć

Lata 1945-1989

Kliknij, aby powiekszyć Po zakończeniu II Wojny Światowej naukę w szkole rozpoczęły panie Leokadia Kiedrowska i Stanisława Barsznik. Szkoła znajdowała się w opłakanym stanie. Brakowało ławek. Okna były powybijane, drzwi nie domykały się. Także nauczyciele mieszkali w trudnych warunkach. Początkowo zorganizowano 4 klasy. Pierwsze lata powojenne upłynęły pod znakiem remontów i wyposażania szkoły w nowe meble. Zorganizowano kurs dla dorosłych, którzy w okresie okupacji nie mogli się uczyć.  W miarę normalizowania się sytuacji zaczęły powstawać organizacje uczniowskie. Jako pierwszy utworzono w szkole Polski Czerwony Krzyż 14 grudnie 1945 roku. Pierwsze wybory do Rady Rodziców odbyły się 13 października 1946 roku. Wybrani do niej zostali: Jan Rudnik - przewodniczący, Wiktor Bławat - zastępca przewodniczącego i Jan Piankowski - kasjer. W 1947 kierownik szkoły Michał Syrota założył Szkolną Kasę Oszczędnośc, a w 1948 roku Spółdzielnię Uczniowską, która rozprowadzała wśród uczniów przybory      szkolne.  Działała tu też drużyna harcerska. W szkole organizowano liczne uroczystości i akademie. W roku szkolnym 1947/48 były to: 27 IX "Dzień Spółdzielczości", 21 XII przedstawienie gwiazdkowe, 24 IV "Święto Lasu" 1V "Święto Pracy", 3V "Święto Oświaty" (nie świętowano już obchodów Konstytucji 3 Maja), 19 VI "Święto Wychowania Fizycznego" i 26 VI Uroczyste zakończenie roku szkolnego. W końcu lat 40 i na początku 50, podobnie jak w całym kraju, także i tutaj w Wąglikowicach zaczęto uroczyście świętować urodziny Józefa Stalina.  Kwitł kult jednostki. W 1947  roku przy szkole powszechnej w Wąglikowicach otworzono przedszkole. Jego pierwszą wychowawczynią została Teresa Piankowska z Kościerzyny.

    Kliknij, aby powiekszyć         Kliknij, aby powiekszyć       Kliknij, aby powiekszyć

 

Wieś rozwijała się. Doprowadzono do Wąglikowic linię autobusową (1955), utwardzono drogę do Wdzydz i Czarliny (1960), zelektryfikowano wieś (1961). W okolicy zaczęły powstawać ośrodki wypoczynkowe przedsiębiorstw z Trójmiasta.  Niektóre z nich wspomagały szkołę wyposażając ją w sprzęt i organizując wycieczki dla dzieci. Na początku lat 60 stałym opiekunem szkoły został Zarząd Portu Gdańsk. Dzieci coraz częściej uczestniczą w wycieczkach m.in. do Gdańska, Gdyni, Malborka czy Warszawy.

Kliknij, aby powiekszyć

 

           Kliknij, aby powiekszyć

Liczba dzieci w szkole ciągle wzrastała i w roku 1979 wynosiła 203. przyczyną tego była likwidacja szkół w sąsiednich miejscowościach Juszkach, Wdzydzach, Schodnie i Grzybowie oraz wzrost liczby mieszkańców Wąglikowic.  Rok szkolny 1980/81 rozpoczął się z opóźnieniem z powodu strajków zapoczątkowanych w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Powstał NSZZ "Solidarność". Wszyscy nauczyciele szkoły podstawowej w Wąglikowicach przystąpili do nowego wolnego związku zawodowego. Lekcje rozpoczęto 3 września. Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku spowodowało przerwanie zajęć w szkole, które wznowiono 2 stycznia 1982 roku.  W kolejnych latach skromniej obchodzono tradycyjne uroczystości szkolne. Notorycznie brakowało podstawowych towarów. Ciągle nie było poprawy sytuacji lokalowej szkoły. Doszło do tego, że w 1985 roku dyrekcja musiała wynająć od GS SCh Kościerzyna lokal tutejszej kawiarni na sale dla najliczniejszej klasy V. zajęcia mogły odbywać się tylko do godz. 13 gdyż później prowadzono sprzedaż alkoholu.  Rozbudowę szkoły zaczęto w 1985 roku na początku października. Do końca listopada wykonano ławy i częściowo fundamenty. W następnym roku stanęły mury i komin kotłowni szkolnej. W styczniu 1987 roku uruchomiono piec c.o. 30 września 1987 roku uczniowie wprowadzili się do nowej szkoły. Wśród uczniów i nauczycieli zapanowała radość. Po wielu latach nauki w bardzo trudnych warunkach w końcu mieli wygodne i ciepłe sale lekcyjne, eleganckie toalety. Uroczyste otwarcie nowego pawilonu szkolnego odbyło się 22 października 1987 roku. Jeszcze w tym samy roku rozpoczęto remont starego gmachu, który zakończono w październiku następnego roku.

 

Kliknij, aby powiekszyć  Kliknij, aby powiekszyć

 
 
Lata 1989-2000

Kliknij, aby powiekszyć W 1989 roku rozpoczęły się w Polsce zmiany ustrojowe. Dało się je odczuć także w szkole. Po 30 latach ponownie można było uczyć religii w szkole. Godło państwowe odzyskało koronę. Nie zmuszano już dzieci do uroczystych obchodów Święta Pracy czy Rocznicy Rewolucji Październikowej. Ponownie zaczęto świętować rocznice uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W 1995 roku stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wąglikowicach objęła Halina Lemańczyk, która sprawowała tą funkcje do 2011 roku. Swoją pracę rozpoczęła od przeprowadzenia remontu w szkole. W pracę włączyli się, zachęceni do tego przez ks. proboszcza Tadeusza Lipskiego, mieszkańcy wsi.  Szkoła silnie włączyła się w życie wsi. Zaczęto organizować m.in. Dni Seniora (ta uroczystość odbywa się w szkole do dnia dzisiejszego). W 1996 roku uruchomiono stołówkę szkolną. Pierwszy obiad wydano 1 marca. Od 1 stycznia 1996 roku jednostkami prowadzącymi szkoły stały się gminy. SP w Wąglikowicach przejęła gmina Kościerzyna. Pomimo niewielkich środków jakie przekazano do gminy na prowadzenie oświaty, życie w szkole ożywiło się. W Wąglikowicach zorganizowano I Gminny Rajd Rowerów Górskich. Szkoła wzięła udział w turnieju wiedzy o Gminie Kościerzyna i zajęła w nim III miejsce.  Uczniowie co roku biorą udział w akcji "Sprzątania Świata". Szkoła uczestniczy też w dorocznym Gminnym Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Łubianie. Organizowane są również imprezy dla środowiska wiejskiego, w których uczestniczą mieszkańcy Wąglikowic i okolicznych miejscowości. W 1998 roku zapadła decyzja o budowie w Wąglikowicach Sali gimnastycznej. Dzięki operatywności władz gminy udało się bezpłatnie pozyskać gotowe elementy ścian Sali. W 2000 roku rozpoczęto i zakończono budowę.  Na wniosek rady rodziców, młodzieży i rady pedagogicznej 1 września Szkoła Podstawowa w Wąglikowicach uzyskała imię Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Tego też dnia odbyła się tu Ogólnopolska Inauguracja Roku Szkolnego 2000/2001 z udziałem najwyższych władz państwowych. Było to wielkim wyróżnieniem dla tutejszej społeczności i całej gminy. Dzięki tej uroczystości przyspieszono od dawna planowane w szkole remonty dachu, elewacji i posadzek na korytarzach. Szkoła otrzymała od Ministerstwa Edukacji Narodowej wyposażenie Sali internetowej z 10 stanowiskami komputerowymi .

Kliknij, aby powiekszyćKliknij, aby powiekszyć     Kliknij, aby powiekszyć

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

sks