Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Szkół w Wąglikowicach Zespół Szkół w Wąglikowicach

Wąglikowice, ul. Kościerska 8, tel. 58 686 12 23

Rekrutacja do przedszkola

Czcionka:

PROCEDURA

postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola w Wąglikowicach

 I. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Zasady ogólne

 • W postępowaniu rekrutacyjnym do Publicznego Przedszkola w Wąglikowicach biorą udział dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kościerzyna w roku szkolnym 2019/2020.
 • Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Gminą Kościerzyna mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
 • Postępowanie rekrutacyjne do grupy ogólnodostępnej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Publicznego Przedszkola.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.
 • Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczają do przedszkola, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w sekretariacie szkoły, w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców dziecka.
 • Rodzice:
  • pobierają wniosek w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej (www.szkolawaglikowice.szkolna.net),
  • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w sekretariacie szkoły,
 • Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo Oświatowe). 
 • Wypełniony wniosek:
  • podpisuje przynajmniej jeden z rodziców,
  • podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,
 • Wniosek rozpatruje szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
  • żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
  • zwrócić się do Wójta gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
 • Wójt gminy w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
  • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
  • może wystąpić do instytucji publicznych i organizacji pozarządowych o udzielenie informacji,
  • może zlecić pracownikom GOPS przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
 • O wynikach weryfikacji oświadczeń wójt gminy informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisma.
 • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
 • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie Prawo Oświatowe, tzw. kryteria ustawowe.

Kryteria rekrutacji do przedszkola na rok szkolny  2019/2020

Kryteria ustawowe:

L.p.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

1

2.

Niepełnosprawność kandydata

1

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

1

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1

Komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę sumę punktów uzyskanych przez kandydata

 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone przez organ tzw. kryteria lokalne.

 

 

Kryteria lokalne:

     L.p.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

1.

Kandydat, którego oboje rodzice są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

10

2.

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do Zespołu Szkół w Wąglikowicach

15

3.

Dojazd rodziców kandydata do pracy w miejscowości, w której położona jest szkoła

10

Komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę sumę punktów uzyskanych przez kandydata

 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia w sposób zwyczajowo przyjęty np. poprzez wywieszenie w gablocie koło wejścia głównego do szkoły. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają w ciągu 7 dni w sekretariacie szkoły pisemne potwierdzenie woli zapisu do przedszkola.
 • Komisja rekrutacyjna:
  • przyjmuje dziecko, do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane
   do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
  • podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
 • Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora Szkoły Podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  • na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

W odniesieniu do roku szkolnego 2019/2020 rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem.

 

L.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 28 lutego 2019 r.

do 22 marca 2019 r.

do godz. 13⁰⁰

 

 

od 29 kwietnia 2019 r.

do 10 maja 2019 r.

do godz. 13⁰⁰

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

do 05 kwietnia 2019 r.

do godz. 13⁰⁰

 

 

 

od 13 maja 2019 r.

do 17 maja 2019 r.

do godz. 13⁰⁰

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

12  kwietnia 2019 r.

do godz. 13⁰⁰

 

21 maja 2019 r.

do godz. 13⁰⁰

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 15 kwietnia 2019 r.

do 19 kwietnia 2019 r.

do godz. 13⁰⁰

 

od 21 maja 2019 r.

 do 24 maja 2019 r.

do godz. 13⁰⁰

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

29  kwietnia 2019 r.

do godz. 13⁰⁰

 

28 maja 2019 r.

do godz. 13⁰⁰

 

ZAŁĄCZNIKI:

deklaracja o kontynuacji w przedszkolu

Utworzono dnia 10.03.2018, 12:18

wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Utworzono dnia 04.04.2017, 09:34

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Luty 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Imieniny

sks