Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Szkół w Wąglikowicach Zespół Szkół w Wąglikowicach

Wąglikowice, ul. Kościerska 8, tel. 58 686 12 23

rekrutacja do klasy I

Czcionka:

PROCEDURA

postępowania rekrutacyjnego do klasy I Szkoły Podstawowej w Wąglikowicach

na rok szkolny 2020/2021

Zasady ogólne rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej

Postępowanie rekrutacyjne do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzone zgodnie z ustalonymi w Szkole Podstawowej w Wąglikowicach zasadami i kryteriami prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w terminach określonych w harmonogramie.

Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia zapisów, a datą ich zakończenia.

Postępowanie rekrutacyjne do klasy I szkoły podstawowej

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I biorą udział dzieci 7 letnie, po obowiązkowym odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego, dzieci sześcioletnie na wniosek rodzica oraz po uzyskaniu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz dzieci z odroczoną realizacją obowiązku szkolnego.

 • Kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej im. NSZZ Solidarność w Wąglikowicach, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.
 • W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać udział kandydaci zamieszkali poza obwodem  szkoły – w tym spoza Gminy Kościerzyna.
 • Rodzice pobierają wniosek/zgłoszenie w sekretariacie szkoły lub ze  szkolnej strony internetowej, wypełniają go odręcznie, i składają – po podpisaniu – w sekretariacie szkoły.
 • Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo Oświatowe).
 • Wypełniony wniosek/zgłoszenie:
  1. podpisuje przynajmniej jeden z rodziców/prawnych opiekunów dziecka,
  2. podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu ze stanem faktycznym.
 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, składają w ciągu 7 dni od podania do publicznej wiadomości pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Komisja rekrutacyjna:
  1. przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
  2. podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 • Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
  1. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danej szkoły w terminie 7 dni od dnia podania publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
  2. wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  3. na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

L.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do Szkoły Podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 09 marca 2020 r.

do 10 kwietnia 2020 r.

do godz. 13:00

od 10 sierpnia 2020 r.

do 14 sierpnia 2020 r.

do godz. 13:00

 2.

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Szkoły Podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 17 kwietnia 2020 r.

do godz. 13:00

do 17 sierpnia 2020 r. do godz. 13:00

 3.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 kwietnia 2020 r.

do godz. 13:00

18 sierpnia 2020 r.

do godz. 13:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 23 kwietnia 2020 r.

od godz. 13:00

do 28 kwietnia 2020 r.

do godz. 13:00

od 19 sierpnia 2020 r.

od godz. 13:00

do 21 sierpnia 2020 r.

do godz. 13:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30 kwietnia 2020 r.

do godz. 13:00

25 sierpnia 2020 r.

do godz. 13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

 • W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej obowiązują niżej wymienione kryteria.
 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
 • W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, decyduje fakt że kandydat jest mieszkańcem Gminy Kościerzyna
 • Komisja rekrutacyjna może określić wykaz dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów.
 • W przypadku nieprzedłożenia przez rodzica dokumentów określonych przez komisję rekrutacyjną - potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, może nie uwzględnić danego kryterium.
 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo Oświatowe).

Kryteria szkolne:

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

1.

Dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Kościerzyna

10

2.

Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły

10

3.

Wielodzietność rodziny kandydata

3

4.

Kandydat objęty jest kształceniem specjalnym

8

5.

Niepełnosprawność w rodzinie kandydata

2

Komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę sumę punktów uzyskanych przez kandydata

 Zgłoszenie oraz wniosek znajduje się w sekretariacie szkoły lub ze na stronie internetowej  

                                                                                                              www.szkolawaglikowice.szkolna.net

 

ZAŁĄCZNIKI:

zgłoszenie do szkoły obwodowej

Utworzono dnia 28.02.2020, 10:59

wniosek o przyjęcie kandydata do klasy I

Utworzono dnia 28.02.2020, 10:58

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

sks