Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Szkół w Wąglikowicach Zespół Szkół w Wąglikowicach

Wąglikowice, ul. Kościerska 8, tel. 58 686 12 23

RODO

Czcionka:

 

1) informacje o przetwarzaniu uczniów

2)

 

Kto jest administratorem przetwarzanych danych uczniów?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane uczniów, jest:

Zespół Szkół w Wąglikowicach

ul. Kościerska 8

83-406 Wąglikowice

tel. 586861223

e-mail: sp_wag@poczta.onet.pl

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych uczniów przez szkołę?

Dane zbierane i przetwarzane są w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły. W szczególności w celu prowadzenia dzienników, prowadzenia księgi ewidencji dzieci i kontrolowania realizacji obowiązku szkolnego, prowadzenia księgi uczniów, prowadzenia rejestru wycieczek, legitymacji i wypadków, gromadzenia danych w Systemie Informacji Oświatowej i  przygotowywania świadectw.  

 

Podstawą prawną przetwarzania danych uczniów jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w szczególności w związku z przepisami:

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 170, z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516, z późń. zm.)
  • Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z póź. zm.
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59)

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań szkoły.

 

Kto może być odbiorcą danych osobowych?

Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym ujawniono dane osobowe – z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego. Odbiorcami mogą być podmioty wspierające szkołę w realizowaniu statutowych zadań, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych. Przykładem ujawnienia danych odbiorcy danych może być dostarczanie systemu do obsługi dziennika elektronicznego, biblioteki, czy próbnych sprawdzianów.

 

Czy są przekazywanie dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Przez państwo trzecie rozumiemy państwa nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Jaki jest okres przechowywania danych?

Poszczególne okresy przechowywania gromadzonych danych uczniów wynikają z przepisów prawa, instrukcji archiwizacyjnej  na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

Jakie są prawa osób, których dane dotyczą?

Prawnym opiekunom ucznia przysługuje prawo dostępu do danych osobowych ucznia, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych może być nieskuteczne, ze względu na regulację art. 17 ust. 3 lit. b) RODO, gdyż przetwarzanie danych jest niezbędne do zrealizowania obowiązku prawnego ciążącego na szkole, jakim jest realizacja jej zadań związanych z realizacją działań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, bądź w związku z obowiązkiem archiwalnego przechowywania określonych danych lub dokumentów. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

 

Opiekunom prawnym ucznia, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, zgodnie z art. 77 RODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

W ramach przetwarzanych danych ucznia podstawą ich przetwarzanie jest nie jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż podstawą prawną przetwarzania danych uczniów w procesie dydaktycznym, wychowawczym lub opiekuńczym jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

 

Czy są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie?

Przetwarzane dane uczniów nie są wykorzystywane do profilowania ani nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Inspektor ochrony danych

Dyrektor  ma obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD), odpowiedzialnego za zapewnienie przestrzegania przepisów RODO.

Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych:


e-mail: iod@zswag.koscierzyna.pl

listownie: Zespół Szkół w Wąglikowicach

                ul. Kościerska 8

                83-406 Wąglikowice

 

Jeśli Twoim zdaniem, proces przetwarzania danych w placówce można usprawnić, uprzejmie prosimy o kontakt.

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

sks