Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Szkół w Wąglikowicach Zespół Szkół w Wąglikowicach

Wąglikowice, ul. Kościerska 8, tel. 58 686 12 23

Informacja o przetwarzaniu danych ucznia

Czcionka:
 
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH UCZNIÓW 
 
 
 
Szkoła jako administrator danych przetwarza dane uczniów w celu realizacji zadań statutowych szkoły, tj. celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej. Dobro dzieci jest dla nas najważniejsze, dlatego każdego dnia dokładamy starań, by dzieci były u nas bezpieczne. To szczególnie ważne w czasie tak intensywnego rozwoju środków przetwarzania danych osobowych, takich jak media społecznościowe czy internet rzeczy. Dlatego do skutecznej ochrony bezpieczeństwa uczniów włączamy całą społeczność szkolną, to nasz wspólny cel. 
 
Kto jest administratorem danych uczniów?
 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane uczniów, jest Zespół Szkół w Wąglikowicach, ul. Kościerska 8, 83-406 Wąglikowice, sp_wag@poczta.onet.pl.
 
Inspektor ochrony danych osobowych
 
Dyrektor wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), odpowiedzialnego za zapewnienie przestrzegania przepisów RODO. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych: 
e-mail: iod@zswag.koscierzyna.pl; 
listownie: Zespół Szkół w Wąglikowicach, ul. Kościerska 8 83-406 Wąglikowice.
 
W jakim celu szkoła przetwarza dane uczniów?
 
Dane zbierane i przetwarzane są w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły. W szczególności w celu prowadzenia dzienników, prowadzenia księgi ewidencji dzieci i kontrolowania realizacji obowiązku szkolnego, prowadzenia księgi uczniów, rejestru wycieczek, legitymacji i wypadków, gromadzenia danych w Systemie Informacji Oświatowej i przygotowywania świadectw. 
 
Jaka jest podstawa prawna przetwarzanych danych osobowych?
 
1. art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w szczególności w związku z przepisami:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. 2018 poz. 939)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516, z póź. zm.);
Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z póź. zm.;
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59).
2. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, w przypadku, w którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, np. wyczytanie na apelu z imienia i nazwiska uczniów wybitnie uzdolnionych;
3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w przypadku, w którym przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. wywieszenie podpisanych prac uczniów w gablocie na terenie placówki, podpisanie szafek uczniów;
4. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w przypadku, w którym przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie zgody, np. udział w konkursie, zawodach sportowych, wyciecze szkolnej, jeśli wiąże się to z udostępnieniem danych uczniów innym podmiotom (np. dodatkowe ubezpieczenie, imienne bilety). 
Jaki jest okres przechowywania danych?
 
Poszczególne okresy przechowywania gromadzonych danych uczniów wynikają z przepisów prawa, instrukcji archiwizacyjnej  na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  Dla danych gromadzonych w arkuszu ocen jest to 50 lat, dla dziennika lekcyjnego i zajęć dodatkowych jest to 5 lat.  
Kto może być odbiorcą danych osobowych?
 
Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym przekazano dane osobowe – z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego. Odbiorcami mogą być podmioty wspierające szkołę w realizowaniu statutowych zadań, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych, np. dostarczanie systemu do obsługi dziennika elektronicznego, biblioteki, czy próbnych sprawdzianów. 
 
Jakie są prawa osób, których dane dotyczą (uczniów i ich opiekunów prawnych)?
 
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO); 
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
  • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie przesłanki określonej w  art. 6 ust. 1 lit. e-f RODO (art. 21 RODO);
  • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji gdy dane, które przetwarzamy pozyskaliśmy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie może jednak wpływać na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
Czy dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
 
Przez państwo trzecie rozumiemy państwa nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 
Czy są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie?
 
Przetwarzane dane uczniów nie są wykorzystywane do profilowania ani nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 
Czy podanie danych jest obowiązkowe?
 
Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań szkoły. Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu, dla którego dane są zbierane (np. udział w konkursie czy zawodach sportowych).  

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

sks