Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Szkół w Wąglikowicach Zespół Szkół w Wąglikowicach

Wąglikowice, ul. Kościerska 8, tel. 58 686 12 23

Regulamin loterii fantowej

Czcionka:

Regulamin loterii fantowej

 

1.  Nazwa loterii fantowej

Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „Loteria dożynkowa 2019”.

 

2.  Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową

Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem” jest Zespół Szkół w Wąglikowicach z siedzibą Wąglikowicach, ul. Kościerska 8, 83-406 Wąglikowice

 

3.  Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie

Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni.

 

4.  Podstawa prawna

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016, poz. 471).

 

5.  Zasięg loterii fantowej

Loteria organizowana jest na terenie boiska wiejskiego w Loryńcu, 83-406 Wąglikowice.

 

6.  Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej

Dochód z loterii zostanie w całości przeznaczony na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego oraz tablicy wyników do sali gimnastycznej w  Zespole Szkół w Wąglikowicach w celu urozmaicenia zajęć z wychowania fizycznego.

 

7.  Czas trwania loterii fantowej

Loteria rozpocznie się w dniu 07.09.2019r. i zakończy się w dniu 07.09.2019r.

 

8.  Informacja dotycząca liczby losów loteryjnych przeznaczonych do sprzedaży w ramach loterii

1. Loteria obejmuje sprzedaż losów loteryjnych uprawniających do wzięcia udziału w loterii.

2. Organizator przewiduje sprzedaż 700 sztuk losów loteryjnych. Cena jednego losu loteryjnego wynosi 10 złotych brutto. Poszczególne losy loteryjne oznaczone są  numerami od 1 do 700.

 

9. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów loteryjnych

Sprzedaż losów loteryjnych odbywać się będzie w dniu 07.09.2019r. w godzinach od 14:00 do 18:00 na stoisku organizatora  na boisku wiejskim w Loryńcu. 

 

10. Uczestnicy loterii fantowej

10.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być osoba pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia.

10.2. W loterii nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy współpracujący z nim w związku z organizacją lub obsługą loterii oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: żonę, męża, dzieci, matkę, ojca oraz rodzeństwo.

10.3. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie losu loteryjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

 

11.  Zasady organizacji loterii fantowej

11.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest:

  1. zakup losu loteryjnego za kwotę 10  zł brutto za sztukę w miejscach, o których mowa w punkcie 9 regulaminu,
  2. prawidłowe wypełnienie losu loteryjnego obejmującego dane osobowe uczestnika loterii tj. imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, telefon kontaktowy) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby niniejszej loterii,
  3. wrzucenie losu loteryjnego do zabezpieczonej i oznakowanej urny stojącej w miejscu sprzedaży losów loteryjnych, wskazanych w punkcie 9 regulaminu.

11.2. Każdy z uczestników loterii ma prawo do nabycia nieograniczonej liczby losów loteryjnych.

 

12.  Nagrody loterii fantowej

12.1. Nagrodą główną jest telewizor  o wartości 899,99zł złotych brutto.

12.2. Nagrodami dodatkowymi są:

 tablet w ilości 1 sztuki, po 299,99 złotych brutto,

wyciskarka do soków w ilości 1 sztuki, po 299,99 zł brutto,

myjka do okien w ilości 1 sztuki, po 199,99 zł brutto,

blender w ilości 1 sztuki, po 119,99 zł brutto,

patelnia w ilości 1 sztuki, po 109,99 zł brutto,

czajnik w ilości 1 sztuki, po 99,99 zł brutto,

żelazko w ilości 1 sztuki, po 89,99 zł brutto,

opiekacz w ilości 1 sztuki, po 89,99 zł brutto,

głośnik mobilny w ilości 1 sztuki, po 69,99 zł brutto.

 

12.3. Łączna wartość puli nagród wynosi 2279,90 złotych brutto.

12.4. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów loteryjnych wynosi 32,57 %.

12.5. Fundatorem nagród jest Organizator.

12.6. Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi.

 

 

13.  Miejsce i termin losowania nagród

13.1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 07.09.2019r. na boisku wiejskim w Loryńcu o godz. 18:00. Losowanie odbędzie się spośród wszystkich losów loteryjnych wrzuconych do urny w miejscu wymienionych w punkcie 9 regulaminu. Losy loteryjne w urnie zostaną wymieszane.

13.2. Losowanie poszczególnych nagród zostanie przeprowadzone przez osoby wchodzące w skład Komisji Loterii „Loteria dożynkowa 2019” powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.

13.3. W pierwszej kolejności odbędzie się losowanie nagród dodatkowych tj. głośnik mobilny, opiekacz, żelazko, czajnik, patelnia, blender, myjka do okien, wyciskarka do soków, tableta,

a na końcu odbędzie się losowanie nagrody głównej tj. telewizora.

13.4. W przypadku wylosowania losu loteryjnego wypełnionego w sposób nieczytelny, niekompletny lub nieprawidłowy, lub noszącego ślady sfałszowania, w szczególności będącego odbitką kserograficzną, lub powielonego inną techniką, Komisja Loterii „Loteria dożynkowa 2019” stwierdzi nieważność takiego losu loteryjnego i losowanie zostanie powtórzone aż do wyłonienia zwycięzcy.

13.5. Numer losu loteryjnego zwycięzcy ogłaszany będzie trzykrotnie podczas losowania nagród, niezwłocznie po każdym losowaniu i stwierdzeniu przez Komisję ważności losu. Posiadacz takiego losu winien zgłosić się do końca trwania losowania loterii.

13.6. W przypadku, gdy zwycięzca nie zgłosi się, w czasie określonym w punkcie 13.5., Organizator do dnia 10.09.2019r. podejmie próbę nawiązania kontaktu telefonicznego z wylosowaną osobą (na numer telefonu wskazany na losie loteryjnym), w celu powiadomienia o wygranej. Jeżeli Organizator pomimo podjętych prób nie nawiąże kontaktu telefonicznego z wylosowaną osobą nagroda pozostanie jego własnością.

13.7. Numery zwycięskich losów loteryjnych ogłoszone będą także w miejscach sprzedaży losów loteryjnych, o których mowa w punkcie 9 regulaminu oraz na stronie internetowej organizatora loterii.

 

14.  Miejsce, sposób i termin wydawania nagród

14.1. Wydanie nagrody głównej i wszystkich nagród dodatkowych zwycięzcom nie może nastąpić później niż do dnia 07.09.2019r. w  miejscu sprzedaży losów loteryjnych o których mowa w punkcie 9 lub w siedzibie organizatora.

14.2. W przypadku nieodebrania nagrody w powyższym trybie zwycięzca loterii traci prawo do nagrody i nagroda pozostaje własnością Organizatora.

 

15.  Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej

15.1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Organizator powoła Komisję Loterii „Loteria dożynkowa 2019”, której zasady funkcjonowania określać będzie regulamin działania tej Komisji. W skład Komisji wchodzić będzie m.in. osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.

15.2. Komisja Loterii „Loteria dożynkowa 2019” sporządzi z przebiegu losowania protokół z podaniem wyników losowania loterii.

 

16.  Zasady postępowania reklamacyjnego

16.1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania loterii oraz po jej zakończeniu, nie później niż do 7 dni od daty upływu terminu wydania nagród.

16.2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.

16.3. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście w siedzibie Organizatora lub datę stempla pocztowego w przypadku złożenia reklamacji listownie.

16.4. Reklamacje rozpatrzy Komisja Loterii „Loteria dożynkowa 2019”. Termin rozpatrzenia  reklamacji wynosi 7 dni od dnia jej wpływu na adres Organizatora. Zawiadomienie o wyniku reklamacji będzie wysłane reklamującemu w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia.

16.5. Decyzja Komisji Loterii „Loteria dożynkowa 2019” dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

16.6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

17.  Przedawnienie roszczeń

17.1. Roszczenia z tytułu niniejszej loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

17.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 

18.  Postanowienia końcowe

18.1. Regulamin loterii „Loteria dożynkowa 2019” dostępny jest w siedzibie Organizatora i w miejscu sprzedaży losów loteryjnych, o których mowa w punkcie 9 regulaminu.

18.2. Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.

18.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez uczestnika nagród. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor, sprzedawca.

18.4. Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora uwzględniając punkt 11.1. lit. b  wyłącznie w ramach i na potrzeby niniejszej loterii - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

18.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016, poz. 471).

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

sks