Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Szkół w Wąglikowicach Zespół Szkół w Wąglikowicach

Wąglikowice, ul. Kościerska 8, tel. 58 686 12 23

Informacja o przetwarzaniu danych w związku z publikacją wizerunku

Czcionka:

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJĄ WIZERUNKU

 

Wykonując dyspozycje art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, informuję, iż:
 
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Zespół Szkół w Wąglikowicach, ul. Kościerska 8,83-406 Wąglikowice, tel. 586861223.
2. W każdej sprawie związanej z przetwarzanymi danymi możesz kontaktować się z wyznaczonym przez szkołę Inspektorem ochrony danych pod adresem email: iod@zswag.koscierzyna.pl lub listownie Zespół Szkół w Wąglikowicach.
3. Przedmiotem przetwarzania będzie Twój wizerunek zarejestrowany podczas zajęć (dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych) oraz w związku z uczestnictwem w programach, projektach, wycieczkach szkolnych, zawodach, konkursach i uroczystościach. Wizerunek przetwarzany (publikowany) będzie na gazetkach i tablicach szkolnych. Na stronach prowadzonych przez szkołę www.szkolawaglikowice.szkolna.net  oraz innych formach dokumentowania pracy szkoły (np. plakaty, foldery, kalendarze, kroniki, wystawy). 
4. Twoje dane będą przetwarzane w  celach związanych z rozpowszechnianiem  informacji o działalności statutowej szkoły (cel dydaktyczny, wychowawczy, opiekuńczy oraz promocyjny). W szczególności będą to cele związane z promowaniem zdrowia, bezpieczeństwa, aktywności społecznej, artystycznej i sportowej, zdrowej rywalizacji, identyfikacji ze społecznością szkoły, kultury osobistej, odpowiedzialności, troski o innych, a także nagradzania i informowania o sukcesach i osiągnięciach. 
5. Podstawą prawną przetwarzania (publikacji) Twojego wizerunku jest art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z przepisami:
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody, 
  • art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – na podstawie zadań wykonywanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej szkole, 
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów szkoły. 
6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie odbywało się na Twojej zgodzie. 
7. Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty, którym przekazano dane osobowe – z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego. Odbiorcami mogą być podmioty wspierające szkołę w realizowaniu statutowych zadań, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej.
8. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Zgodnie z RODO przysługuje Tobie:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO);  prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
  • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie przesłanki określonej w  art. 6 ust. 1 lit. e-f RODO (art. 21 RODO);
  • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji gdy dane, które przetwarzamy, pozyskaliśmy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie może jednak wpływać na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10. Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

sks