Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Szkół w Wąglikowicach Zespół Szkół w Wąglikowicach

Wąglikowice, ul. Kościerska 8, tel. 58 686 12 23

Procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Wąglikowicach

Czcionka:

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w okresie

pandemii COVID-19 na terenie Zespołu Szkół w Wąglikowicach

 

§ 1

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910) – art. 102 ust. 1 pkt 9, art. 172 ust. 3.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1110),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1111)
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.).
 • Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz. U z 2020 r. poz 493 ze zm.)
 • Ustawa z dnia  14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 ze zm.)
 • Wytyczne  GIS, MZ, MEN dla szkół podstawowych z dnia 03 lipca 2020 r.

 

 

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące z Szkole Podstawowej  im. NSZZ Solidarność w Wąglikowicach w okresie trwania Pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników oraz rodziców i uczniów uczęszczających do tej placówki.
 2. Celem procedur jest zmniejszenie zagrożeń  zakażenia koronawirusem lub choroby COWID-19,
 3. Procedura określa działania , które zminimalizują  możliwość  zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwoli w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.

 

 1. Do pracy może przyjść pracownik bez żadnych objawów chorobowych ( kaszel, gorączka, duszności). W przypadku pojawienia się niepokojących objawów pracownik informuje telefonicznie Dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji, kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz oddziałem zakaźnym i postępuje według zaleceń jakie wydano.
 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Opiekunowie odprowadzający uczniów mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi;

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m;

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m;

d) opiekunowiemogą przebywać tylko w holu sali gimnastycznej i korytarza prowadzącego do klasy ”0”;

e)opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

 1. W czasie zagrożenia epidemicznego w Zespole Szkół w Wąglikowicach ogranicza się przebywanie                   w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum: (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 2. W sprawach niewymagających bezpośredniego kontaktu z wychowawcą, nauczycielami, pracownikami sekretariatu lub dyrekcją rodzice mogą się kontaktować  ze szkołą
  z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 3. Jeśli nauczyciel lub inny pracownik  Szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności  gorączkę lub kaszel, zobowiązany jest przekazać informację dyrektorowi i odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu (sala komputerowa) zapewniając min. 2m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 4. Kontakt do sekretariatu szkoły: e-mail: sp_wag@poczta.onet.pl, nr telefonu: (58) 686 12 23.

 

§3

PRACA SZKOŁY

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego przebywają w szkole według określonych zasad.
 2. Organizacja pracy w szkole:
 • zajęcia odbywają się w godzinach 8.00 – 15.20;
 • do szkoły mogą przychodzić tylko uczniowie zdrowi, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2°C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu, i inne nietypowe);
 • do pracy może przyjść pracownik bez żadnych objawów chorobowych ( kaszel, gorączka, duszności). W przypadku pojawienia się niepokojących objawów pracownik informuje telefonicznie Dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji, kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz oddziałem zakaźnym i postępuje według zaleceń jakie wydano;
 • przy wejściu do budynku szkoły  zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły są zobligowani do dezynfekcji rąk (załącznik nr 1);
 • przy wejściu do szkoły umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych;
 • obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce;
 • w szkole może być mierzona temperatura ciała za pomocą termometru bezdotykowego.   Termometr jest dezynfekowany po każdej grupie uczniów;
 •  jeśli nauczyciel lub inny pracownik  szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności  gorączkę lub kaszel, zobowiązany jest przekazać informację dyrektorowi i odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu (sala komputerowa) zapewniając min. 2m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 

 1. Przyprowadzanie dzieci do szkoły:
 • uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych  przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej;
 • przy wejściu do budynku  należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym, znajdującym się przy wejściu do szkoły;
 • jeżeli dziecko wykazuje oznaki choroby nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia ucznia do placówki i informuje rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie;
 • rodzic odprowadza ucznia do drzwi budynku szkoły, ale nie wchodzi do środka. Jednocześnie zobowiązany jest do zachowania  dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych oczekujących dzieci i rodziców, wynoszący 1,5 metra. Wyjątek stanowią rodzice uczniów klasy I, którzy wchodzą wejściem głównym (od ulicy Spacerowej) i odprowadzają dzieci do sali nr 028 ( klas I/II) oraz uczniów klasy „0”, którzy wchodzą wejściem na salę gimnastyczną ( od ul. Kościerskiej ).
 • klasy młodsze I – III  oraz klasa IV i VIII korzystają z szatni ogólnej; klasa „0” korzystają z szafek na holu sali gimnastycznej, a V-VII z szafek ustawionych na korytarzach w części „gimnazjalnej”
 • opiekun odprowadzający dziecko z klas starszych może wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły tj. do drzwi prowadzących do szatni, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk);

 • w czasie trwania zajęć uczniowie (w miarę możliwości) zachowują dystans społeczny;
 • po każdej przerwie dezynfekowana jest szatnia: wietrzenie, wycieranie płynem dezynfekcyjnym klamki i uchwyty;
 • w miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach;
 • z nauczycielem kontaktujemy się z wykorzystaniem technik na odległość. Rekomendowane rozmowy telefoniczne, e-dziennik itp.;
 • podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie zobowiązani są zachowywać dystans , w czasie ładnej pogody wychodzić na świeże powietrze –( Na świeżym powietrzu nie musimy nosić maseczek, natomiast wchodząc do szkoły po przerwie obowiązkowo dezynfekujemy ręce);
 • uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku/ torbie lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • przed wyjściem na przerwę należy otworzyć okna aby wywietrzyć sale, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • uczeń nie przynosi do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

 

  SZATNIA

 • nauczyciel pełniący dyżur w szatni,  zobowiązany jest do koordynowania ruchem na klatce schodowej prowadzącej do szatni oraz w szatni tak, aby ograniczyć gromadzenie się uczniów i umożliwić zachowanie dystansu społecznego;
 • uczniowie zostawiają w szatni  okrycie wierzchnie i zabierają wszystkie potrzebne rzeczy, z których będą korzystać  w ciągu dnia;
 • woźna dezynfekuje pomieszczenia  po każdej grupie osób korzystających z szatni (w czasie lekcji). Uzupełnia kartę monitorowania prac porządkowych ( Załącznik nr 2) zgodnie z instrukcją (Załącznik nr 3) ;
 • w wyjątkowych przypadkach (np. zwolnienie ucznia z lekcji przed zakończeniem zajęć oddziału) szatniarka umożliwia skorzystanie z szatni a następnie dezynfekuje powierzchnie, z  którymi uczeń miał kontakt.

 

 

ODBIERANIE UCZNIÓW

 • odbieranie uczniów odbywa się po skończonych lekcjach przez jednego rodzica z zachowaniem odpowiedniego rygoru sanitarnego (zachowanie odległości od uczniów i rodziców);
 • dzieci oczekujące na dowóz przechodzą do świetlicy i pod opieką nauczyciela  i stosują się do zasad obowiązujących w szkole w czasie epidemii;
 • podczas odbioru dzieci ze szkoły obowiązuje zasada analogicznie do przyprowadzania dzieci – podział na wejścia  oraz ilość osób wchodzących do budynku i zachowanie zasad sanitarnych;

 

 

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

Odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę potrzeby w innych salach dydaktycznych. Podczas zajęć w świetlicy należy przestrzegać zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Pomieszczenie należy wietrzyć tak jak inne pomieszczenia klasowe.

Usunięte zostaną przedmioty – zabawki typu „pluszaki”, lalki i  zabawki które trudno dezynfekować.

 

 

KORYTARZE/CIĄGI KOMUNIKACYJNE

 • nauczyciele dyżurujący na korytarzach zobowiązani są do przestrzegania zasad dystansu społecznego oraz koordynują ruchem uczniów, aby w miarę możliwości unikać gromadzenia się uczniów i  zapewnić bezpieczny odstęp między nimi;
 • wyznaczony pracownik po każdej przerwie dezynfekuje ławki i siedziska, toalety i inne powierzchnie, z których korzystali uczniowie. Odnotowuje ten fakt w „karcie monitorowania prac porządkowych” (załącznik 2);
 • należy wietrzyć  korytarze co najmniej raz na godzinę;

 

 

SALE LEKCYJNE

 • Zobowiązuje się nauczycieli do zabezpieczenia / schowania zbędnych przedmiotów w celu ułatwienia pracownikom obsługi dezynfekcji;
 • wszystkie pomoce dydaktyczne, z których korzystają uczniowie, powinny zostać zabezpieczone a po każdym użyciu zdezynfekowane. Nauczyciel dezynfekuje pomoce dydaktyczne płynem do dezynfekcji powierzchni  w  rękawiczkach  jednorazowych;
 • uczeń posiada własne przybory i podręczniki,  które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w teczce/torbie/tornistrze ucznia;
 • uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą;
 • nauczyciel  wietrzy salę, w której prowadził lekcję w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

 

ZAJĘCIA SPORTOWE/SALA GIMNASTYCZNA

 • przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować (załącznik nr  4);
 • w sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć;
 • należy wietrzyć salę gimnastyczną, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć;
 • zajęcia wychowania fizycznego powinny odbywać się na boisku szkolnym oraz na świeżym powietrzu;
 • podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe;
 • nauczyciel wychowania fizycznego dba o bezpieczeństwo uczniów w czasie korzystania z szatni przy sali gimnastycznej. Uczniowie korzystają z niej rotacyjnie aby ograniczyć nadmierne skupiska uczniów;
 • natryski szkolne wyłącza się z użytkowana.

 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece w maseczce i rękawiczkach. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
 2. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry;  minimum 1,5 m).
 3. Bibliotekę należy wietrzyć co godzinę.
 4. Pracownicy obsługi regularne czyszczą powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamka drzwi wejściowych, blaty, oparcia krzeseł.
 5. W  bibliotece może jednocześnie przebywać 2 uczniów.
 6. Należy ograniczyć użytkowanie  księgozbioru w wolnym dostępie oraz katalogów kartkowych.
 7. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 10 dni

do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów,
z którymi pracownik miał kontakt.

 1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma
  (72 godziny).
 2. Po przyjęciu książek od użytkownika bibliotekarz  każdorazowo zdezynfekuje blat, na którym leżały książki.
 3. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
 4.  Dostęp do zwracanych książek ma tylko nauczyciel bibliotekarz.
 5. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek.
 6.  Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.
 7. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
 8. Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane jest wcześniejsze usunięcie takiej okładki. Po zakończeniu kwarantanny książkę można ponownie obłożyć okładką foliową – czynność ta nie jest rekomendowana przez odłożeniem książki na kwarantannę.
 9. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres email w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczenia.

 

 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 • osoby trzecie  wchodzące do budynku szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają  obowiązujących stref przebywania;
 • uczniowie regularnie myją ręce wodą i mydłem po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety;
 • po skończonych zajęciach pomieszczenia szkoły oraz ciągi komunikacyjne  są dezynfekowane – poręcze, klamki i powierzchnie płaskie, klawiatury, wyłączniki;
 • maseczki i rękawiczki ochronne wrzucamy do specjalnie przeznaczonego do tego pojemników;
 • raz w tygodniu wszystkie pomieszczenia zostaną zdezynfekowane poprzez ozonowanie.

 

 

§ 7

ŻYWIENIE

 • obiady będą spożywane tak jak dotychczas (catering),
 • po posiłku pomieszczenie i powierzchnie płaskie, klamki, włączniki  są dezynfekowane;
 • za czystość naczyń odpowiada firma cateringowa.

 

 

§ 8

PRACOWNICY OBSŁUGI

 1. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 2. Codzienne prace porządkowe należy wykonywać  z wyjątkową starannością, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, dystrybutorów wody, klawiatur, włączników.
 3. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 4. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. Personel sprzątający odpowiedzialny jest za uzupełnianie dozowników na mydło/ płyn do dezynfekcji rąk .
 6. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 7. Przy wejściu do szkoły w każdym budynku znajduje się opisany kosz do wyrzucania masek lub rękawic jednorazowych wyłożony workiem.  Pracownik  obsługi po zawiązaniu worka  wyrzuca  go  do pojemnika  na odpady zmieszane.

 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJŻENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW SZKOŁY

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi,  które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, stosuje się  rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych).
 3. Wyznacza się pomieszczenie (sala terapii wyposażone w m.in. środki ochrony i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować  osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
 4. Pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasady, według której w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu
  i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999
  lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

8.   Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej  stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

 

Postępowanie w przypadku, gdy do pracy przyjdzie pracownik z objawami zakażenia lub objawy wystąpią w trakcie wykonywania pracy– temperatura ciała powyżej 37,5 stopni C, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, bóle mięśni.

 

 1. Osobę podejrzaną o zakażenie koronawirusem jak najszybciej odizolować od reszty osób ograniczając kontakt.
 2. Pracownik powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej aby uzyskać teleporadę medyczną.
 3. Dyrektor informuje o podejrzeniu Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. Zostaną otrzymane zalecenia związane z dalszymi krokami i możliwościami organizacji bezpiecznej pracy w szkole.
 4. Dyrektor informuje o zagrożeniu pracowników.
 5. Organizacja pracy po stwierdzonym przypadku koronawirusa u pracownika:

- wstrzymanie prac, do czasu otrzymania zaleceń z Sanepidu,

- dokonanie dezynfekcji stanowiska pracy chorego pracownika, w tym narzędzi oraz sprzętów, których używał,

- dostosowanie warunków pracy do zaleceń Powiatowej  Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,

- uruchomienie pracy po uzyskaniu odpowiedniej informacji wydanej przez Sanepid.

 1. Poinformowanie pracowników o działaniach podjętych w związku z zaistniałą sytuacją.
 2. Sanepid może zdecydować o poddaniu osoby zdrowej, która miała styczność z chorym kwarantannie na okres 14 dni. Decyzja o zastosowaniu kwarantanny wskazuje jej okres i miejsce odbywania, ma charakter decyzji administracyjnej. Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę o treści decyzji, ponieważ jest ona przyczyną uniemożliwiającą obecność w pracy.
 3. Umieszczenie w widocznym miejscu potrzebnych numerów telefonów – Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, służby medyczne (wejście do szkoły, pokój nauczycielski).

 

 

PROCEDURA ZAPOBIEGAWCZA

Podejrzenie wystąpienia zakażenia u osoby pozostającej pod opieką  szkoły

 

Profilaktyka dotycząca postępowania rodziców uczniów szkoły:

 1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są wypełnić i przekazać wychowawcy oświadczenie o zgodzie na pomiar temperatury w razie zaobserwowania objawów chorobowych u dziecka przez pracownika szkoły (załącznik nr 6).
 2. W momencie złego samopoczucia dziecka rodzic natychmiast zgłasza fakt wychowawcy, bądź dyrektorowi szkoły.
 3. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej spowodowanej koronawirusem, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania dyrektora szkoły o zachorowaniu dziecka. 
 4. Rodzic przypomina dziecku, że ma ono obowiązek wracając z każdej przerwy śródlekcyjnej umyć  ręce według wywieszonych w toaletach instrukcji, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekcyjnego i wysuszyć ręce.
 5. Rodzic przypomina dziecku, że ma ono stosować zasady ochrony podczas kichania
  i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %).
 6. Rodzic przypomina dziecku, że ma ono zachować bezpieczną odległość min. 2m od innych osób.
 7. Rodzic przypomina dziecku, że ma ono unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 8. Dziecko chore, mające: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie
  z krajów gdzie szerzy się koronawirus ( jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu) nie może przyjść do szkoły.
 9. Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedziniechorych-zakaznych/).

Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.

 1. U dziecka chorego i mającego bardzo złe samopoczucie, które nie podróżowało do krajów, w których szerzy się koronawirus i nie miało kontaktu z osobą zarażoną także nie należy posyłać do szkoły, należy pozostawić w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.
 2. Dziecko mające łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało do krajów, w których szerzy się koronawirus, nie miało kontaktu z osobą zarażoną powinno  starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk
  i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
 3. Dbać o odporność dziecka - wysypianie się, dbanie o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

 

 

Postępowanie w przypadku, gdy u osoby pozostającej pod opieką szkoły wystąpią objawy zakażenia koronawirusem– temperatura ciała powyżej 37,5 stopni C, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmiany skórne, zmiany w okolicach oczu, problemy trawienne.

 1. Dziecko podejrzane o zakażenie koronawirusem należy jak najszybciej odizolować od reszty osób pozostających pod opieką szkoły.
 2. Należy niezwłocznie poinformować telefonicznie rodziców bądź opiekunów prawnych ucznia.
 3. Należy poinformować  o podejrzeniu Stację Santarno – Epidemiologiczną, która wyda zalecenia związane z dalszymi krokami i możliwościami organizacji bezpiecznego funkcjonowania placówki oświatowej.
 4. Zawiadomić Zakład Oświaty Gminy Kościerzyna  oraz Kuratorium Oświaty.
 5. Poinformować pozostałych rodziców o podejrzeniu zakażeniem koronawirusem.
 6. Dziecko musi mieć zapewnioną opiekę do czasu przyjazdu rodziców bądź opiekunów prawnych.

 

Szczegółową procedurę postępowania z dzieckiem, który ma dolegliwości zdrowotne podczas pobytu
w placówce oświatowej w trakcie epidemii COVID-19 stanowi Załącznik nr 6.

 

 

 

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

sks